ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανώτερο όργανο της ΕΒΝΑ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με το σύστημα της απλής αναλογικής τα μέλη του Διοικητικού, το οποίο αποτελείται από 9 μέλη, τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από 3 μέλη, και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία.  Οι τέσσερις πρώτοι αποτελούν το Προεδρείο.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΚΑ    ΤΗΛ.   2109416624

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ    ΤΗΛ.   2109623551

 

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ    ΤΗΛ.    2109935636

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ    ΤΗΛ.    2102833100

 

ΜΕΛΗ

ΑΛΜΥΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ        

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ              

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ        

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ