ΙΔΡΥΣΗ

Η Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής ιδρύθηκε το έτος 1921.

Σκοποί της Οργάνωσης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η ΕΒΝΑ σκοπούς έχει:

 

-   Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των εμπόρων υγρών καυσίμων μέσω πρατηρίου.

-  Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

-  Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών.

-  Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.

-  Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

 

ΜΕΣΑ

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ΕΒΝΑ:

Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.

Η ΕΒΝΑ σύμφωνα με το Ν.1712/87 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του διαθέτει τα παρακάτω όργανα διοίκησης:

 

-    Προεδρείο

-    Διοικητικό Συμβούλιο

-    Ελεγκτική Επιτροπή