ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 8/4/2019 Μέρος Γ' Κεφάλαιο Α' Άρθρο 30 Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α'137) Οι παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 αντικαθίστανται ως εξής : «7 α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός, όπου απαιτείται ως εξής: αα. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παρ. 7 του άρθρου 114…

περισσότερα