Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α/2019)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4608/2019 ΦΕΚ 66/Α/25-4-2019 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 30 Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) 1. Οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/ 2009 αντικαθίστανται ως εξής: «7.α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός, όπου απαιτείται ως εξής: αα. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012…

περισσότερα