Ένταξη στο Ψηφιακό Μητρώο των πρατηρίων καυσίμων μέχρι 1η Σεπτεμβρίου- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εξέδωσε εγκύκλιο με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ένταξης στο Ψηφιακό Μητρώο των πρατηρίων καυσίμων μέχρι 1η  Σεπτεμβρίου. Παράλληλα δημοσιοποίησε σε ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή, (μορφή doex), τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την (α) σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της με αριθμ, πρωτ. οικ. 89851/1165/9-12-2019 (ΦΕΚ 4929/τ,Β 72019) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 89851/1165/9-12-2019 (ΦΕΚ 4929/τ.Β72019) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ;ΨΡΙΠ465-ΦΘ5. β) Η με αριθμ. πρωτ, οικ. 24124/244/22-3-2019 (ΑΔΑ:Ω9Ψ3465ΧΘΞ-ΣΑΜ) εγκύκλιος, γ) Η με αριθμ, πρωτ. οικ. 18463/180/5-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΝΒ465ΧΘΞ-750) εγκύκλιος.

  1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4929/τ.Β72019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. one. 89851/1165/9-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΙΠ465-ΦΘ5) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:

«Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β72019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων » Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης » και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

  1. Η παρ. 2 της (γ) σχετικής εγκυκλίου παραμένει σε ισχύ, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β72019) Υ.Α, όπως ισχύει,
  2. Σας αποστέλλουμε συνημμένα, ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή, (μορφή doex), τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την (α) σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
  3. Οι εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» τηρούν τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως ισχύει, και αποστέλλουν τον παραπάνω Πίνακα 2, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή (doex), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Όσον αφορά στη συμπλήρωση του Πίνακα 2 των στοιχείων που αναφέρονται στη παρ. 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως ισχύει, ακολουθούνται οι οδηγίες της (β) σχετικής εγκυκλίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2         ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Α. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
Α/Α Περιγραφή Επιλογές Τύπος πεδίου
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Επιλογή από Πίνακα /Λίστα) Ελληνικοί χαρακτήρες
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Επιλογή από Πίνακα /Λίστα) Ελληνικοί χαρακτήρες
  Αρ. Φακέλου «Πρατηρίου» της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας   Ελληνικοί χαρακτήρες &αριθμός
  Είδος εγκατάστασης λιανικής διάθεσης καυσίμων Α) Πρατήριο Καυσίμων  Β) Στεγασμένος Σταθμός, με αντλίες καυσίμων Επιλογή (Α ή Β)
  Κατηγορία «πρατηρίου» Α)  Αμιγώς Υγρών Καυσίμων Β)  Αμιγώς LPG Γ)  Αμιγώς CNG Γ1) Μητρικό CNG ή Γ2) Θυγατρικό CNG   Δ)  Αμιγώς LNG E)  Μικτό ΣΤ) Αμιγώς Υδρογόνου Ζ) Αμιγώς Βιοκαυσίμων Η) Αμιγώς Συνθετικών και Παραφινικών Καυσίμων Επιλογή [Α ή Β ή Γ και (Γ1 ή Γ2)  ή Δ ή Ε ή ΣΤ ή Ζ ή Η]
2α. Σε περίπτωση επιλογής Ε (Μικτό), επιλέγονται οι κατηγορίες (4) Α) Υγρών Καυσίμων Β)  LPG Γ) CNG Γ1) Μητρικό CNG ή Γ2) Θυγατρικό CNG Δ)  LNG Ε) Υδρογόνου ΣΤ)  Βιοκαυσίμων Ζ)  Συνθετικών και Παραφινικών Καυσίμων Πολλαπλές επιλογές (Α ή/και Β ή/και Γ και (Γ1 ή Γ2) ή/και Δ ή/και Ε ή/και ΣΤ ή/και Ζ)
  To πρατήριο καυσίμων είναι δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης Α) Δημοσίας Χρήσης Β) Ιδιωτικής Χρήσης Επιλογή (Α ή Β)
  Η θέση του «πρατηρίου» είναι εντός ή εκτός σχεδίου   Α) Εντός Σχεδίου   Β) Εκτός Σχεδίου Επιλογή (Α ή Β)
4α. Η θέση του «πρατηρίου» είναι εκτός σχεδίου και εντός εγκεκριμένου οικισμού   Α) Εντός οικισμού   Β) Εκτός οικισμού Επιλογή (Α ή Β)
  Επιλέγεται σε ποια κατηγορία εμπίπτει το «πρατήριο» δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που διαθέτει αντλίες καυσίμων Α) Σε ισόγειο κτιρίων με ορόφους, στο οποίο στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει. Πολλαπλές επιλογές (Α ή/και Β ή/και Γ ή/και Δ ή/και Ε ή/και ΣΤ ή Ζ)  
Β) Άρθρο 23 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303).
Γ)  Σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ’ αυτών που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28).
Δ)  Σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια και χώρους των περιπτώσεων δ΄ έως και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218).
Ε)  Εντός λιμενικής ζώνης ή/και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη.
ΣΤ) Εντός αμαξοστασίου.
Ζ)   Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
  Το πρατήριο υγρών καυσίμων και ο σταθμός αυτοκινήτων εξοπλισμένος με αντλίες υγρών καυσίμων, έχει λάβει τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Μετατροπή από πρατήριο υγρών καυσίμων σε μικτό Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, ημερομηνία μετατροπής   Ημερομηνία
  Ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων που εμπίπτει στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. υ.α 37776/2645/2017 (Β΄ 1882) Α) Για εργοτάξια Β) Για ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις Γ) Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις Επιλογή (Α ή Β ή Γ)
  Το μικτό ή αμιγές πρατήριο καυσίμων χωροθετείται κατά μήκος Εθνικής Οδού Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Το μικτό ή αμιγές πρατήριο χωροθετείται εντός ΣΕΑ κατά μήκος κλειστού αυτοκινητόδρομου Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Στοιχεία εκμεταλλευτή «πρατηρίου» Α) Φυσικό πρόσωπο Β) Νομικό πρόσωπο Επιλογή (Α ή Β)
11α. Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου «πρατηρίου»   Ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες
11β. Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας «πρατηρίου»   Ελληνικοί χαρακτήρες & αριθμοί
11γ. Τηλέφωνο επικοινωνίας έδρας «πρατηρίου»   Αριθμοί
11δ. e-mail φυσικού ή νομικού προσώπου(1) «πρατηρίου»   Λατινικοί χαρακτήρες &αριθμοί & σύμβολα
11ε. ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου «πρατηρίου»   Αριθμοί
11στ. Εταιρία Εμπορίας   Ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες &αριθμοί
  Άδεια ίδρυσης «πρατηρίου»(1)    
12α. Αριθμός Άδειας ίδρυσης «πρατηρίου» (1)   Ελληνικοί χαρακτήρες &αριθμοί & Σύμβολα
12β. Ημερομηνία χορήγησης άδειας ίδρυσης «πρατηρίου» (1)   Ημερομηνία
  Άδεια λειτουργίας «πρατηρίου»    
13α. Αριθμός υφιστάμενης άδειας λειτουργίας «πρατηρίου»   Ελληνικοί χαρακτήρες &αριθμοί & σύμβολα
13β. Ημερομηνία χορήγησης υφιστάμενης άδειας λειτουργίας «πρατηρίου»   Ημερομηνία
13γ. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης υφιστάμενης άδειας λειτουργίας «πρατηρίου» (ΑΔΑ)(1)   Ελληνικοί χαρακτήρες &αριθμοί & σύμβολα
  Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Λειτουργίας «πρατηρίου»   Ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες
  Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Ασφαλείας «πρατηρίου»   Ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες
  Ονοματεπώνυμα αρμοδίων Μελετητών Μηχανικών «πρατηρίου»   Ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες
  Ονοματεπώνυμα αρμοδίων επιβλεπόντων Μηχανικών «πρατηρίου»   Ελληνικοί ή λατινικοί  χαρακτήρες
  Υφίσταται εγκατεστημένο Σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης II (Stage ΙΙ) στο «πρατήριο» Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Είναι σε ισχύ η ετήσια έκθεση Αποβλήτων Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, ημερομηνία υποβολής   Ημερομηνία
19α. Έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β
- Αν ΝΑΙ, ημερομηνία υποβολής   Ημερομηνία
  Υφίσταται έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Δ. «πρατηρίου» Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
 - Αν ΝΑΙ, αναγραφή του  αριθμού περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Δ.   Ελληνικοί χαρακτήρες & αριθμοί
  Υφίσταται εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-εκροών στην   εγκατάσταση του «πρατηρίου» Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Υφίστανται εγκατεστημένες συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων στο «πρατήριο» Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
 - Αν ΝΑΙ, αναγραφή της συνολικής εγκατεστημένης ισχύς (kVA)   Αριθμός
Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
  Ετήσια διακίνηση υγρών ή/και αερίων καυσίμων (m3) (2) Υγρά Καύσιμα   Αέρια Καύσιμα   Αριθμοί
  Συνολικός αριθμός ανενεργών  δεξαμενών   Αριθμοί
    Στοιχεία ενεργών δεξαμενών καυσίμων(3)    
Συνολικός αριθμός ενεργών δεξαμενών   Αριθμοί
  Για κάθε ενεργή δεξαμενή καταχωρίζονται τα εξής:(3)   Αριθμοί (1,2,3,4,5,6,…ν)
26α. Προϊόν δεξαμενής   Α) Βενζίνη Β) Πετρέλαιο κίνησης Γ)  Πετρέλαιο Θέρμανσης Δ)  LPG Ε)  CNG ΣΤ) LNG Z)  Υδρογόνο Η)  Βιοκαύσιμα Θ)  Συνθετικά και Παραφινικά Καύσιμα Επιλογή (Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε ή ΣΤ ή Ζ ή Η ή Θ)
26β. Αριθμός μητρώου δεξαμενής   Ελληνικοί
χαρακτήρες & αριθμοί & σύμβολα
26γ. Στοιχεία ογκομετρικού Πίνακα    
26γα. Αριθμός ογκομετρικού Πίνακα     Ελληνικοί
χαρακτήρες & αριθμοί & σύμβολα
26γβ. Εταιρία ογκομέτρησης     Ελληνικοί ή λατινικοί
χαρακτήρες
26γγ. Ημερομηνία σύνταξης ογκομετρικού πίνακα   Ημερομηνία
26δ. Στοιχεία κατασκευής δεξαμενής    
26δα. Επιτρεπόμενη χωρητικότητα δεξαμενής (m3)   Αριθμοί
26δβ. Έτος κατασκευής δεξαμενής(1)    
26δγ. Υλικό κατασκευής δεξαμενής      Α) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  Β) ΠΛΑΣΤΙΚΗ Επιλογή (Α ή Β)
26δδ. Πάχος τοιχώματος δεξαμενής (mm)(1)   Αριθμοί
26δε. Έτος επόμενης επιθεώρησης δεξαμενής   Αριθμοί
26ε. Έγινε έλεγχος των διατάξεων εξαέρωσης δεξαμενών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του β.δ 465/ 1970 (Α΄ 150) ή του π.δ 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύουν. Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)  
- Αν ΝΑΙ, αναγραφή του αρ. Επιθεώρησης   Ελληνικοί
χαρακτήρες & αριθμοί
26στ. Υπέργεια ή Υπόγεια δεξαμενή   Α) ΥΠΕΡΓΕΙΑ  Β) ΥΠΟΓΕΙΑ Επιλογή (Α ή Β)
  Αντλίες αναρροφήσεως ή Διανομείς καυσίμου(3) και (6).  ΄    
Συνολικός αριθμός   Αριθμοί
  Για κάθε διανομέα ή αντλία αναρρόφησης καταχωρίζονται τα εξής:(3) και (6)   Αριθμοί (1,2,3,4,5,6,…ν)
28α. Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας διανομέα ή αντλία αναρρόφησης   Ελληνικοί
ή λατινικοί χαρακτήρες & αριθμοί & σύμβολα
28β. Διακινούμενα προϊόντα διανομέα ή αντλία αναρρόφησης Α)  Βενζίνη Β)  Πετρέλαιο κίνησης Γ)  Πετρέλαιο θέρμανσης Δ)  LPG Ε)  CNG ΣΤ) LNG Z)  Υδρογόνο Η)  Βιοκαύσιμα Θ)  Συνθετικά και Παραφινικά  Καύσιμα Πολλαπλές επιλογές (Α ή/και Β ή/και Γ ή/και Δ ή/και Ε ή/και ΣΤ ή/και Ζ ή/και Η ή/και Θ)
28γ. Ο διανομέας ή αντλία αναρρόφησης του «πρατηρίου» είναι μικτός ή απλός;  Α) Μικτός Β) Απλός Επιλογή (Α ή         Β)
  Ογκομετρητές(3)    
Συνολικός αριθμός   Αριθμοί
29α. Για κάθε ογκομετρητή διανομέα καταχωρίζονται τα εξής(3)   Αριθμός (1,2,3,4,5,6,…ν)
29β. Αριθμός των ακροσωληνίων   Αριθμοί
Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
  Υπάρχει πιστοποιητικό δεξαμενών; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Υπάρχει πιστοποιητικό αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ(3); Α Διανομείς Αριθμός πιστοποιητικού Για κάθε διανομέα (1,2,3,4,5,6,…ν)     Β Αντλίες Αριθμός πιστοποιητικού Για κάθε αντλία (1,2,3,4,5,6,…ν)     Γ Βυθομετρικές βέργες Αριθμός πιστοποιητικού Για κάθε βυθομετρική βέργα (1,2,3,4,5,6,…ν)     Δ Λοιποί εξοπλισμοί (αναγραφή) Αριθμός πιστοποιητικού Για κάθε λοιπό εξοπλισμό (1,2,3,4,5,6,…ν)     Ε Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις Πολλαπλές επιλογές (Α ή/και Β ή/και Γ ή/και Δ ή/και Ε) & Αριθμοί & ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες
  Υπάρχει πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου με υγραέριο (LPG), σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β΄ 477) και την υπουργική απόφαση 14165/Φ.17.4/373/1993 (Β΄ 673); Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού   Ημερομηνία
  Υπάρχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού   Ημερομηνία
  Υπάρχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
    - Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας   Ημερομηνία
  Υπάρχει πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
   - Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού ανυψωτικών μηχανημάτων   Ημερομηνία
  Υπάρχει πιστοποιητικό ογκομέτρησης δεξαμενών σε ισχύ; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
   - Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού ογκομέτρησης δεξαμενών   Ημερομηνία
  Υπάρχει πιστοποιητικό αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή  σε ισχύ; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  - Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή   Ημερομηνία
  Έχει διενεργηθεί επιθεώρηση του πρατηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 502/Β΄/2001); Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, ημερομηνία τελευταίου επανελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 24841/1144 Υ.Α. (ΦΕΚ 502/Β΄/2001)   Ημερομηνία
  Έχει υποβληθεί έκθεση διενέργειας ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της υπ’ αρ. 24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 502/Β΄/2001); Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
 - Αν ΝΑΙ, ημερομηνία τελευταίας έκθεσης διενέργειας ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 24841/1144 /2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 502/Β΄/2001).   Ημερομηνία
  Υπάρχει πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ Φ.50/503/168/19-4-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 844/Β΄/2011), όπως ισχύει; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)  
Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
  Υφίσταται πλυντήριο αυτοκινήτων οχημάτων; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ. Άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας   Ελληνικοί
χαρακτήρες & αριθμοί
  Υφίσταται λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ. Άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας   Ελληνικοί
ή λατινικοί 
χαρακτήρες & αριθμοί
  Υφίσταται συνεργείο αυτοκινήτων οχημάτων; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ. Άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας   Ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες & αριθμοί
  Υφίσταται δευτερεύουσα εμπορική δραστηριότητα παροχής διαφόρων υπηρεσιών στους μετακινούμενους; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
 
Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την αδειοδοτούσα Υπηρεσία στον εκμεταλλευτή του «πρατηρίου»; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Αν ΝΑΙ, επιλέγονται οι κυρώσεις από τη λίστα   Α Προσωρινή ανάκληση Ημερομηνία   Πολλαπλές επιλογές (Α ή/και Β ή/και Γ ή/και Δ ή/και Ε ή/και ΣΤ) & Ημερομηνία
Β Οριστική ανάκληση Ημερομηνία  
Γ Άρση ανάκλησης Ημερομηνία  
Δ Κυρώσεις λόγω παραβάσεων του συστήματος εισροών – εκροών Ημερομηνία  
Ε Σφράγιση εγκαταστάσεων Ημερομηνία  
ΣΤ Αποσφράγιση Εγκαταστάσεων Ημερομηνία  
  Έχουν κοινοποιηθεί οι  κυρώσεις που τυχόν  επιβλήθηκαν από άλλη Δημόσια Αρχή στον εκμεταλλευτή του «πρατηρίου»; Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β)
- Αν ΝΑΙ, ημερομηνία   Ημερομηνία
     -    Αν ΝΑΙ, είδος κυρώσεων   Ελληνικοί χαρακτήρες & αριθμοί
 
  ΣΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»(1)
  Για κάθε σημείο καταχωρίζονται οι συντεταγμένες που είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87) όπως προκύπτουν από τοπογραφικό διάγραμμα.(1) X   Αριθμοί
Y  
ή
φ΄  
λ΄  
ή
Ε΄  
Ν΄  
  Θέση του «πρατηρίου» από το τοπογραφικό διάγραμμα(1)   Ελληνικοί χαρακτήρες & αριθμοί
  Συνολικό Εμβαδό.(1)   Αριθμοί
 
  Z. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»(1) και (5) [σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 107/73 (Α΄ 195)]
  Κατηγορία πρατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 107/73 (Α΄ 195)(1) και (5) Α) Κατηγορία Α΄ Β) Κατηγορία Β΄ Γ) Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις Επιλογή (Α ή Β ή Γ)
(1)     Προαιρετική συμπλήρωση του πεδίου. (2)     Συμπληρώνεται ο αριθμός μηδέν (0) εάν δεν υπάρχει ετήσια διακίνηση υγρών ή/και αερίων καυσίμων. (3)     Καταχωρίζονται οι ενεργές δεξαμενές, οι αντλίες αναρροφήσεως ή διανομείς καυσίμων, οι ογκομετρητές και τα πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ που υφίστανται. (4)     Σε περίπτωση που επιλεχθεί Ε (Μικτό) στην περιγραφή 2, τότε επιλέγονται οι κατηγορίες. (5) Το πεδίο εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο σε χρήστες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες           πληροφορίες. (6)    Οι αντλίες  αναρροφήσεως ή διανομείς υγρών καυσίμων ορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν. Οι συσκευές διανομής υγραερίου, ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ  595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει. Οι Διανομείς CNG, ορίζονται στο άρθρο 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 93067/1083/20-11-2018  Κ.Υ.Α (ΦΕΚ  5661/τ.Β΄/2018).

Σχετικές δημοσιεύσεις