ΑΑΔΕ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών
περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης,
κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 παρ.2,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 39, 59, 60, 61, 62, 63, 69 και 81 του νόμου 4758/2020 , ο
οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 242/Α΄/04-12-2020,με τις
οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν.2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την
αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρεμπορίας καθώς και στην εισαγωγή νέων, σύγχρονων εργαλείων για
την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων,
αλκοολούχων, καπνικών και λοιπών προϊόντων στη χώρα μας.
Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο Δ΄ «Παρακολούθηση και έλεγχος ενεργειακών προϊόντων»
(άρθρα 6-13)
Άρθρο 6 «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων»

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής
καταγραφής των στοιχείων των δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1
του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄265), είτε φορολογημένων είτε υποκείμενων σε δασμολογικές και
φορολογικές επιβαρύνσεις, σε ηλεκτρονικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από την
υποχρέωση καταγραφής στο εν λόγω μητρώο εξαιρούνται οι δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων τελικών
καταναλωτών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 31 του
ν.3784/2009 καθώς και οι δεξαμενές των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 26 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα
καθοριστούν ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι
υπόχρεοι, τα στοιχεία που πρέπει να καταχωριστούν και η διαδικασία της καταχώρισης, το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής καθώς και η πρόσβαση των υπηρεσιών στα δεδομένα του μητρώου.
Με την παρ. 2 του άρθρου 6, καθορίζονται τα όρια των επιβαλλόμενων χρηματικών κυρώσεων στην
περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που εισάγονται με το εν λόγω άρθρο. Σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 26 του κοινοποιούμενου νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής θα εξειδικευθούν οι παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου
νόμου, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων καθώς και τα κριτήρια για τον ακριβή
καθορισμό του ύψους των προστίμων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται με την παρ.
2 του άρθρου 6 και η διαδικασία είσπραξης αυτών.
Άρθρο 7 : «Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων-
Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 119 Α του Ν. 2960/2001»

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 119 Α του Ν. 2960/2001 ως εξής: Όταν από
εργαστηριακή εξέταση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώνεται ότι ελεγχόμενος από τις
τελωνειακές αρχές κάτοχος άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών, κατέχει, διακινεί και
εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση για χρονικό διάστημα από δέκα
(10) έως ενενήντα (90) ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
Η νοθεία διαπιστώνεται με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος, ή σε περίπτωση που
υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγματος, με βάση τη σχετική
απόφαση του Ανώτατου Xημικού Συμβουλίου.
Σε όσες περιπτώσεις συντρέχει και δόλια διαφυγή οφειλόμενων δασμοφορολικών επιβαρύνσεων π.χ. όταν
έχει προσμιχθεί στο διακινούμενο πετρέλαιο, πετρέλαιο με χαμηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ., στοιχειοθετείται
και η τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας κατά την έννοια του άρθρου 119 Α παράγραφος 2 του
Ν.2960/01, οπότε είναι εφαρμοστέες στις περιπτώσεις αυτές και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που
ορίζονται επί λαθρεμπορίας.
Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για έκδοση απόφασης με αντικείμενο τον
καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και των οργάνων επιβολής της σφράγισης και της αποσφράγισης
των εγκαταστάσεων όπου διαπιστώνεται η νοθεία. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή είναι δυνατόν να
προβλέπει και δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, υπό τον
όρο τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με την πρόβλεψη της ποινής της προσωρινής σφράγισης της εγκατάστασης σε περίπτωση κατοχής,
διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων, επιδιώκεται η συμμόρφωση των διακινητών
πετρελαιοειδών προϊόντων με τις διατάξεις οι οποίες καθορίζουν τις προδιαγραφές ποιότητας των
καυσίμων, με στόχους την προστασία των καταναλωτών των εν λόγω προϊόντων, τη διασφάλιση της
καταβολής των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Άρθρο 8 «Επέκταση συστήματος εισροών – εκροών σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων –
Τροποποίηση του άρθρου 33 ν. 2960/2001»

Με τις διατάξεις του άρθρου 8, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001,
επεκτείνεται η υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής
αποστολής δεδομένων εισροών εκροών και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων.
Περαιτέρω, αναδιατυπώνεται το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης, ενώ προβλέπεται ότι με
την έκδοση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές
εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδομένων εισροών-εκροών για τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.
Άρθρο 9 «Επέκταση συστήματος εισροών – εκροών σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων – Τροποποίηση
άρθρου 63 ν. 2960/2001»

Με τις διατάξεις του άρθρου 9, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001, κατ’
αρχήν παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν στην εποπτεία και τον έλεγχο των
φορολογικών αποθηκών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων
συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών, επεκτείνεται και
στις φορολογικές αποθήκες υγραερίων. Περαιτέρω, αναδιατυπώνεται το πεδίο εφαρμογής της
εξουσιοδοτικής διάταξης ενώ προβλέπεται ότι με την έκδοση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών για τις φορολογικές αποθήκες
ενεργειακών προϊόντων.

Άρθρο 10 «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα
και πλωτά εφοδιαστικά μέσα - Τροποποίηση της υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002»

Με τις διατάξεις του άρθρου 10, με τις οποίες τροποποιείται η υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του
ν. 3054/2002, επήλθε νομοτεχική βελτίωση της εξουσιοδοτικής διάταξης για έκδοση κανονιστικών πράξεων
αναφορικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών, τη διαδικασία και τους όρους εγκατάστασης του
ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε μεταφορικά μέσα διακίνησης πετρελαιοειδών
προϊόντων, βυτιοφόρα ή πλωτά εφοδιαστικά. Η σχετική ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης, που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών
προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων, με μεταφορικά
μέσα, βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Δ.) ή Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά
εφοδιαστικά, όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν ηλεκτρονικό
σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Ειδικότερα, με τις τροποποιηθείσες διατάξεις προβλέπεται ότι με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι
όροι εγκατάστασης του συστήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες
βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω
υποπερίπτωση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, προβλέπεται ότι με όμοια απόφαση
καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την υλοποίηση του
συστήματος, με το οποίο αντλούνται και αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα
γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.
Άρθρο 11 «Φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων και υγραερίων – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 15 ν.
3054/2002»

Με τις διατάξεις του άρθρου 11, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν.3054/2002,
επεκτείνεται η υποχρέωση ιχνηθέτησης η οποία ισχύει για υγρά καύσιμα, και στα υγραέρια που διατίθενται
στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις έλλειψης φορολογικής σήμανσης ή παραβίασης της
κατάλληλης φορολογικής σήμανσης υγρών καυσίμων και υγραερίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 περί τελωνειακών παραβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
λαθρεμπορίας, ακόμα και αν διαθέτουν τα προβλεπόμενα παραστατικά, και απαγορεύεται η διάθεσή τους
στην εσωτερική αγορά από τη διαπίστωση τέλεσης της παράβασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
θα καθοριστούν τα συγκεκριμένα είδη και θα διευκρινιστούν τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της ανά
είδος υγρών καυσίμων και υγραερίων καθώς και οι διαδικασίες των κυρώσεων.
Τέλος, με την παρ. 2 του άρθρου 27 του κοινοποιούμενου νόμου καθορίζεται ότι οι κανονιστικές πράξεις, οι
οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφορικά με την υποχρεωτική
σήμανση υγρών καυσίμων εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12 παράγραφος 2: «Προσθήκη στον Ν. 3054/2002 του άρθρου 17 Α «Διοικητικές κυρώσεις για
παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS)
σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα»

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 προστίθεται στον Ν. 3054/2002 το άρθρο 17 Α, το οποίο
προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση που οι υπόχρεοι για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος
γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, και την καταχώρηση και
αποστολή των σχετικών δεδομένων στο κέντρο λήψης σημάτων, παραβούν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους,
όπως αυτές εισάγονται με την υποπερίπτωση ββ΄ της παραγράφου 8 α του άρθρου 15 Ν. 3054/ 2002, καθώς
και με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατά εξουσιοδότηση του δεύτερου εδάφιου της εν λόγω
υποπερίπτωσης. Συγκεκριμένα:

Καθορίζονται τα όρια των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις των ανωτέρω
διατάξεων, και τίθενται ως κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των προστίμων εντός των οριζόμενων
ορίων, το είδος του μεταφορικού μέσου, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, καθώς και η υποτροπή.
Ειδικότερα καθορίζεται το εύρος των διοικητικών προστίμων:
α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά
μέσα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS)
β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των
ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων.Για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο, και
τα φυσικά πρόσωπα που κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης είχαν μία από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), καθώς και όσοι φέρουν εν τοις
πράγμασι τις ιδιότητες αυτές.Προβλέπεται επιβολή σωρευτικά προσωρινής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου
οχήματος ή της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου για χρονικό διάστημα από έναν (1)
μήνα έως ένα (1) έτος, εφόσον το διοικητικό πρόστιμο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των εικοσιπέντε
χιλιάδων (25.000) ευρώ, ή εφόσον συντρέχει υποτροπή ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίμου.Προβλέπεται δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά της απόφασης
επιβολής του προστίμου, οπότε αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του
διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει
νομοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. και τους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για περαιτέρω εξειδίκευση των παραβάσεων για τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω
κυρώσεις, καθώς και τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου για κάθε παράβαση εντός των
προβλεπόμενων ορίων, για τον καθορισμό της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής των προστίμων,
καθώς και τη διαδικασία είσπραξής τους, με κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 13 «Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και
στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων-Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν.
2960/2001»
Με τις διατάξεις του άρθρου 13, με το οποίο προστίθεται άρθρο 119Γ μετά το άρθρο 119Β του ν.2960/2001,
καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα
ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών,
ήτοι οι τελωνειακές αρχές που ασκούν την εποπτεία και έλεγχο των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών
τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ2017 (Β΄2745) και ΔΔΘΟΤΚΔ
1026126 ΕΞ2017 (Β΄ 810) αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντίστοιχα, καθώς και οι τελωνειακές ελεγκτικές
αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ/ΟΡΓ/Α/1125859/ΕΞ2020 απόφαση
τουΔιοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 4738) ενώ μπορεί να ζητείται η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρ. 1).
Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων (παρ. 2 και 3) στις περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 33 και 63 του ν. 2960/2001, περί
εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης
ενεργειακών προϊόντων, καθορίζονται οι περιπτώσεις επιβολής των εν λόγω κυρώσεων, το εύρος των
χρηματικών προστίμων (από 1.000 έως 500.000 ευρώ) καθώς και το πλαίσιο των ποινικών κυρώσεων.
Συγκεκριμένα, με την παρ. 2 προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσειςμη
εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων
εισροών – εκροών, μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και
λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών,
υποτροπής τέλεσης παράβασης, προμήθειας ή εγκατάστασης μετρητικών συστημάτων και συνοδευτικού
εξοπλισμού με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, επέμβασης χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποίησης ή
αλλοίωσης στοιχείων του συστήματος, καθώς και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων εκτός του
εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης β, της παρ. 2, καθορίζονται οι υπόχρεοι για την καταβολή των
επιβαλλόμενων προστίμων.Ειδικά για τις περιπτώσεις α) και β) της παρ. 3 του κοινοποιούμενου άρθρου,
προβλέπεται επιπλέον η επιβολή και ποινικών κυρώσεων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. θα εξειδικευθούν οι παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό
και θα καθοριστεί το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση εντός των προβλεπόμενων
ορίων.
Επιπλέον, καθορίζεται,σύμφωνα με την παρ. 4 του κοινοποιούμενου άρθρου, ότι οι προβλεπόμενες σε αυτό
κυρώσεις θα επιβάλλονται με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης
και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες
τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 33 και στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001, με
εξαίρεση την κύρωση που προβλέπεται στις περιπτώσεις μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος
εισροών εκροών και η οποία θα επιβάλλεται με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 5
του κοινοποιούμενου άρθρου.

Κεφάλαιο ΣΤ΄«Λοιπές διατάξεις για την περιστολή του λαθρεμπορίου»
(άρθρα 21-25)
Άρθρο21 «Επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου – Προσθήκη παρ. 11 στο
άρθρο 147 του ν. 2960/2001»
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 θεσπίζεται η εισαγωγή στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα διοικητικής
κύρωσης (προστίμου απλής τελωνειακής παράβασης), με στόχο την εξάλειψη των περιπτώσεων μη
συνεργασίας των ελεγχόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα όργανα του τελωνειακού ελέγχου. Ως
μη συνεργασία νοείται α) είτε η παρεμπόδιση του ελέγχου εντός των εγκαταστάσεων του ελεγχόμενου
προσώπου ή η απαγόρευση εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της επαγγελματικής εγκατάστασής του ή του
μεταφορικού του μέσου, β) είτε η μη προσκόμιση των ζητούμενων στοιχείων και αρχείων στον χρόνο που
ορίζεται από την τελωνειακή αρχή. Ως επαγγελματική εγκατάσταση νοείται κάθε εγκατάσταση όπου το
ελεγχόμενο πρόσωπο ασκεί μέρος ή ολόκληρη τη δραστηριότητά του. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται
ενδεικτικά η έδρα όπου ασκείται η διοίκηση του ελεγχόμενου προσώπου, τα υποκαταστήματα, τα γραφεία,
τα εργαστήρια και τα εργοστάσια.
Σημειώνεται ότι ο Κωδικός Παράβασης στο ICISnet είναι ο Κωδικός 7205: Επιβολή προστίμων για την
παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου
Άρθρο22«Αυστηροποίηση ποινών λαθρεμπορίας – Τροποποίηση άρθρου 157 του ν. 2960/2001»
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2960/20001, που καθορίζει
τα ελάχιστα όρια πλαισίου ποινής για το αδίκημα της λαθρεμπορίας, και συγκεκριμένα επαυξάνονται τα
ισχύοντα όρια των ποινών της φυλάκισης και της κάθειρξης, τόσο για την διακεκριμένη περίπτωση της
πλημμεληματικής λαθρεμπορίας της περ. β΄, όσο και για την κακουργηματική λαθρεμπορία της περ. γ΄. Με
την τροποποίηση αυτή, ενισχύεται η αποτρεπτικότητα των ποινικού χαρακτήρα διατάξεων περί
λαθρεμπορίας, μέσω της αυστηροποίησης του πλαισίου ποινών. Οι ποινές αυτές δεν εκφεύγουν, κατά την
κρίση του νομοθέτη, από τα εύλογα κατώτατα όρια ποινών για τόσο σοβαρές πράξεις και έχουν ισχυρό
αποτρεπτικό χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α.»

Άρθρο 39 «Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης
εκπομπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση τουάρθρου 121 του ν. 2960/2001» και άρθρο 65 «Επιστροφή
καταβληθέντος τέλουςταξινόμησης οχημάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο
κράτος – μέλοςτης Ε.Ε. - προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001»
Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 65 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις
των άρθρων 121 και 130 του ν.2960/01, αντίστοιχα, για τις οποίες έχουν δοθεί λεπτομερείς οδηγίες
εφαρμογής με την αριθμ. Ε.2195/7.12.2020 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:ΩΦΚΡ46ΜΠ3Ζ-ΨΛΧ).
Άρθρο 59 «Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα»
Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του νόμου 4758/2020, παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές (περ.
α΄ άρθρο 55 του ν.2960/2001) πίστωση έως και την δέκατη ένατη (19η) ημέρα εκάστου μήνα για την
καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των
συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των
περιπτώσεων α) έως και ιε) της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01. Ειδικότερες οδηγίες δόθηκαν με την
υπό στοιχεία Ε.2192/05-12-2020 Εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: Ψ18446ΜΠ3Ζ-5ΦΧ). Με την παρ. 2, του
άρθρου 69, καθορίζεται ότι το άρθρο 59 ισχύει έως τις 30 Απριλίου 2021.
Άρθρο 60: «Πρόστιμο για περιπτώσεις διαφυγής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού έως πενήντα
ευρώ- Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 147 του Ν.2960/2001»
Με τις διατάξεις του άρθρου 60 προστίθεται παρ. 12 στο άρθρο 147 του Ν.2960/2001 η οποία εισάγει την
ακόλουθη ρύθμιση:
Σε περίπτωση μη καταβολής οφειλόμενων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε
υγρά καύσιμα, και δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, η παράβαση χαρακτηρίζεται
ως απλή τελωνειακή παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων, το οποίο δεν είναι δυνατόν να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 3 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 60
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4758/ 2020 δηλαδή κατά
την 4-12-2020, εκκρεμεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας
τελωνειακής αρχής.
Σημειώνεται ότι ο κωδικός παράβασης στο icisnet είναι ο κωδικός 6113.
Άρθρο 61: «Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης – Βάση υπολογισμού και συντελεστές φόρου - Βεβαίωση και
είσπραξη του φόρου - Αντικατάσταση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001»
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 53Α του ν.2960/01 με
στόχο την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου αναφορικά με την επιβολή φόρου
κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και στον καφέ, οι λεπτομέρειες εφαρμογής
των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην αριθμ. Ε.2191/5.12.2020 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ
(ΑΔΑ:6ΘΠ046ΜΠ3Ζ-ΞΑΧ).
Άρθρο 62 «Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης – Τροποποίηση
άρθρου 83 του ν.2960/2001»
Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του κοινοποιούμενου νόμου η περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.2960/01 αντικαθίσταται και διευρύνεται η εφαρμογή των
διατάξεων σχετικά με την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης η οποία χρησιμοποιείται στην
παραγωγή φαρμάκων.
Ειδικότερα με τη νέα διάταξη πέραν της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής
αλκοόλης η οποία χρησιμοποιείται αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση,η παραγωγή και η διάθεση των οποίων ορίζεται σύμφωνα με τις εθνική
και ενωσιακή νομοθεσία,προβλέπεται η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. στη περίπτωση πουη αιθυλική αλκοόλη
χρησιμοποιείται στην παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους.
Άρθρο 63 «Σφράγιση βυτιοφόρων μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων προς εξαγωγή - Προσθήκη
άρθρου 112Α στον ν. 2960/2001»
Με τις διατάξεις του άρθρου 63 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, με
ευθύνη των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 55 του ν.2960, θα πραγματοποιούνται οι διακινήσεις
υπό καθεστώς αναστολής των ενεργειακών προϊόντων των περιπτώσεων α) έως ιβ), της παρ. 1 του άρθρου
73 του ν.2960/2001, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων με προορισμό την εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παρ.1, καθορίζεται ότι θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρωνοχημάτων σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, με
εταιρικέςσφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο τωνδιαμερισμάτων τους, κατά τη διακίνηση,β)
τα βυτιοφόρα οχήματα διαθέτουν πιστοποιητικόογκομέτρησης με τα στοιχεία ογκομέτρησης όλων των
διαμερισμάτων των δεξαμενών τους, εκδιδόμενο απόαρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, καθώς και βέργα
μέτρησης στάθμης των δεξαμενών τους συνοδευόμενη από το απαιτούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) και
τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66),
γ) τα βυτιοφόρα οχήματα διαθέτουν πιστοποιητικόκαταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό
μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων» (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.).
Με τις διατάξεις της παρ.2, ορίζεται ότι η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.1 χαρακτηρίζεται απλή
τελωνειακή παράβαση και καθορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την μη τήρηση της κάθε
προϋπόθεσης ξεχωριστά. Επιπλέον καθορίζεται ότι υπόχρεοι για την καταβολή των ανωτέρω προστίμων
είναι οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές του άρθρου 55 του ν.2960.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
με την οποία θα καθοριστούν οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησηςτης παρ. 1, τα σημεία
σφράγισης, τα χαρακτηριστικά τωνσφραγίδων, τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία φέρουνυποχρεωτικά τα
στοιχεία των σφραγίδων, καθώς καικάθε άλλο σχετικό θέμα.
Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 69 καθορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 63 τίθενται σε ισχύ
την 1η /07/2021, ενώ με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. δύναται να παραταθεί έως την 1η/01/2022.
Άρθρο 81: «Έναρξη ισχύος»
Με το άρθρο 81 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των επί μέρους διατάξεων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις