ΑΔΑ: 9ΕΘΡ4653Π8-ΔΑ3 – Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 108 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
  νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
  2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’
  92).
 2. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’
  45), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 6 αυτού.
 3. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230)
  και ιδίως τα άρθρα 14 παρ. 5 και 6 και 19 παρ. 2 αυτού, όπως ισχύουν.
 4. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
  Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
  133).
 5. Το ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύει.
 6. Το ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ενσωμάτωση της
  οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
  και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).
 8. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, … και του
  Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…» (Α΄ 114) .
 9. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), και ιδίως το
  άρθρο 5 αυτού.
 10. Το Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 11. Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’
  160).
 12. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
  καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
  Υπουργείων» (Α’ 119).
 13. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
  Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 14. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό
  340/18.07.2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
  Σκυλακάκη» (Β’ 3051/26.07.2019).
 15. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
  Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
  Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά» (Β’ 3107).
 16. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
  Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α)
 17. Την υπ’ αριθ. Υ3/20.01.2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης
  των Υπουργείων» (Β’ 48).
 18. Την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Γ/8570/14.04.1995 με την οποία συστάθηκε ειδικός
  λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός λογαριασμός για τον εφοδιασμό με καύσιμα
  προβληματικών περιοχών της Χώρας» κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 16 του ν.
  1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και
  άλλες διατάξεις» (Α’ 192) και μετονομάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.
  3054/2002 (Α’ 230) σε «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας
  Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας»
  (Β’ 330).
 19. Την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Γ/666/15.1.2004 «Λογαριασμός Χρηματοδότησης
  Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές
  Περιοχές της χώρας» (Β’ 78), σύμφωνα με την οποία το ανταποδοτικό τέλος για την
  έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του ν. 3054/2002 και τα ετήσια
  ανταποδοτικά τέλη για την χρήση των εν λόγω αδειών αποτελούν έσοδα του ειδικού
  λογαριασμού πετρελαιοειδών.
 20. Το άρθρο 2 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού
  προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
  και άλλες διατάξεις» (Α’ 198), με το οποίο καταργήθηκε ο ειδικός λογαριασμός
  πετρελαιοειδών.
 21. Την υπ’ αριθ. 2/82565/12.11.2008 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και
  Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε ο κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων
  του κρατικού προϋπολογισμού και το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί πλέον έσοδο
  αυτού και πιστώνεται στον ΚΑΕ 3421.
 22. Το υπ’ αριθ. 2/92514/ΔΠΓΚ/17.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΠΛΗ-ΗΝ2) έγγραφο του Υπουργείου
  Οικονομικών με θέμα «Νέα Οικονομική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού»,
  σύμφωνα με το οποίο ο παλαιός ΚΑΕ 3421 αντιστοιχίζεται στον νέο Λογαριασμό 6ου
  Βαθμού 1110902001.
 23. Τις διατάξεις του σημείου 15, υποπαρ. Δ12 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές
  διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
  Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
  Χρηματοδότησης», με τις οποίες ορίζεται ότι «Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία
  θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1571/1985 και 19 του ν.3054/2002,
  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υπέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου
  2 του ν. 3697/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός
  Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις
  προβληματικές περιοχές της χώρας» διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του
  Ελληνικού Δημοσίου» (Α’ 94).
 24. Την απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1163/3.7.2013 «Όροι και διαδικασία
  είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 1675),
  και ιδίως το άρθρο 5 αυτής, καθώς και την εγκύκλιο των Υπουργών Οικονομικών και
  Επικρατείας Α. 1047/2020 «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την
  εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (B’ 979).
 25. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/74121/1903/29.07.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου ΓΔΟΥ
  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 26. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Άρθρο 1
  Σκοπός - Αντικείμενο
  Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την
  έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002
  «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» και ετήσιων
  ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, καθώς και των
  επιβαλλόμενων προστίμων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν
  τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη.
  Άρθρο 2
  Ορισμός ανταποδοτικών τελών και ετήσιων ανταποδοτικών τελών
  α. Ορίζονται ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των
  αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 ως εξής:
  (1) Διύλισης, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
  (2) Εμπορίας:
 • Κατηγοριών Α, Β1, Β2, Ε και της παρ. 4, άρθρου 23, ν. 3054/2002 στο ποσό των τριών
  χιλιάδων (3.000) ευρώ.
 • Κατηγοριών Γ και Δ στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
  (3) Διάθεσης Βιοκαυσίμων στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
  (4) Μεταφοράς αργού ή προϊόντων αυτού με αγωγό, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων
  (1.500) ευρώ.
  (5) Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων
  αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
  (6) Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης και Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, στο ποσό
  των διακοσίων (200) ευρώ.
  (7) Εμφιάλωσης Υγραερίων, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
  (8) Προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια ή από
  εισαγωγή για τις κοινοπραξίες και τους συνεταιρισμούς, στο ποσό των διακοσίων (200)
  ευρώ.
  β. Ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης των αδειών, ανερχόμενα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
  (20%) επί των ποσών που ορίζονται στην παρ. α του παρόντος άρθρου για καθεμία από τις
  κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002.
  Άρθρο 3
  Διαδικασία καταβολής ανταποδοτικών τελών και ετήσιων ανταποδοτικών τελών
 1. Τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών
  του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, καθώς και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης αυτών
  καταβάλλονται υπέρ του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421), ως
  ακολούθως:
  α. Στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή
  β. Στην εφαρμογή e-παράβολο του Taxisnet.
 2. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές, χωριστά για κάθε άδεια,
  φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή του e-παράβολου, από τα οποία
  προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής των προβλεπόμενων ανταποδοτικών
  τελών. Το e-παράβολο δεσμεύεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της
  Αδειοδοτούσας Αρχής.
  Άρθρο 4
  Προθεσμία καταβολής των ετήσιων ανταποδοτικών τελών
  Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης των αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002
  καταβάλλονται κατ’ έτος και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η
  υποχρέωση καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους δεν υφίσταται για το έτος
  έκδοσης της άδειας.
  Άρθρο 5
  Έλεγχος παραβόλων ετήσιων ανταποδοτικών τελών - Επιβολή προστίμων
 3. Τα υποβληθέντα διπλότυπα είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή e-παράβολα ετήσιων ανταποδοτικών
  τελών χρήσης των αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002 ελέγχονται από την
  αδειοδοτούσα αρχή και, εφόσον είναι εμπρόθεσμα και ορθά ως προς το καταβληθέν ποσό,
  καταχωρούνται στο οικείο αρχείο.
 4. Στους κατόχους άδειας του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 που δεν συμμορφώνονται με την
  υποχρέωση της παρ. β του άρθρου 2 εντός της προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 4 της
  παρούσας, με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)
  οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης
  του ενδιαφερόμενου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του
  Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), επιβάλλεται πρόστιμο ως
  ακολούθως:
  α. Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας, όπως
  αυτό ορίζεται στο παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το
  τριπλάσιο αυτού, για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του
  ν.3054/2002.
  β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του συνόλου ή τμήματος του ετήσιου
  ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, επιβάλλεται
  πρόστιμο ίσο με δυόμιση φορές το ποσό του συνολικού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους.
  Το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με το οφειλόμενο κατά τα
  ανωτέρω πρόστιμο.
  γ. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής τμήματος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους
  χρήσης άδειας του άρθρου 4 του ν.3054/2002, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο
  του συνολικού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους. Το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί
  συμψηφίζεται με το οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο.
  Δε γίνονται δεκτές καταβολές μετά την έναρξη του ελέγχου, όπως αυτός αποδεικνύεται από
  την ημερομηνία κλήσης σε ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
 5. Μετά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή αποστέλλει χρηματικό
  κατάλογο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη αυτού κατά τις διατάξεις του
  ΚΕΔΕ.
  Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα αποτελούν πόρο του
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421).
  Από τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, παρακρατείται από τις Δ.Ο.Υ
  ποσοστό 5% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η
  ειδικής διάταξης.
  Άρθρο 6
  Λοιπές Διατάξεις
 6. Για τις παραβάσεις για τις οποίες, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχει ήδη
  εκκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακρόασης
  του ενδιαφερόμενου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού.
 7. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ.
  Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.02.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ανταποδοτικού
  τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.
  3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών» (Β’ 218),
  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις