Αδεια λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας και Σταθμών Αυτοκίνητων Δημόσιας Χρήσης εξοπλισμένων με Αντλίες Καυσίμων στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης χορήγησης άδειας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παπάγου, 14 Φεβρουαρίου 2020 Αρ.Πρωτ.: 88659/1142

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ, 1224/1981 (Α' 303) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του ν.4439/2016 (Α' 222)» για την περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων εντός σχεδίου: «Η αδειοδοτοΰσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παραγραφου 1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτοΰσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτοΰσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α ' 44)».

Παρόμοια διαδικασία «σιωπηρής έγκρισης» προβλέπεται κατά περίπτωση και στα παρακάτω:

ί. Αρθρο 19 του π.δ. 1224/1981 (Α' 303) όπως ισχύει, που αφορά στην αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας για τα πρατήρια και τους σταθμούς αυτοκινήτων υγρών καυσίμων εντός σχεδίου.

ii. Αρθρα 18 και 20 του β.δ. 465/1970 (Α' 150) όπως ισχύει, που αφορά τα πρατήρια και τους σταθμούς υγρών καυσίμων εκτός σχεδίου.

ίίί. Αρθρα 26 και 28 του π.δ. 595/1984 (Α' 218) όπως ισχύει, που αφορά τα πρατήρια και τους σταθμούς αυτοκινήτων διανομής υγραερίου LPG.

ίν. Αρθρα 13 και 14 της με αρ. πρωτ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 (Β' 5661) κ.υ.α., που ας>ορά τα πρατήρια και τους σταθμούς αυτοκινήτων παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CN G,

ν. Αρθρο 6 της με αρ. πρωτ. 42863/438/2019 (Β' 2040) κ.υ.α., που αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

νί. Αρθρο 10 κ.υ.α. με αρ. πρωτ. οικ. 33180/351/2019 (Β' 1454) που αφορά τα πρατήρια καυσίμων λιμένα.

ν». Αρθρο 11 της υ.α. με αρ. πρωτ. 37776/2645/2017 (Β' 1882) που αφορά τα πρατήρια εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις «σιωπηρής έγκρισης», ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί αντί του αριθμού άδειας λειτουργίας στα παραστατικά διακίνησης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία της επιχείρησης «χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό», μέχρι την οριστική έγκριση ή απόρριψη της αντίστοιχης αίτησης. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί τη βεβαίωση στις κατά περίπτωση Υπηρεσίες που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΣχετικές δημοσιεύσεις