ΑΠΟΦΑΣΗ «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων»,ποσού (€) 7.037.959,90

 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει προ ημερών για την διαβεβαίωση και τη δέσμευση  του αρμόδιου Υπουργείου για την άμεση υπογραφή απόφασης εκταμίευσης του ποσού επιχορήγησης των πρατηρίων υγρών καυσίμων από ΚτΠ ΑΕ  σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση την οποία και σας κοινοποιούμε:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03/12/2018

Αριθ. Πρωτ. : 128824 – 03/12/2018

ΑΔΑ 63ΣΑ465ΧΙ8-Λ8Ψ

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής (Έμμεση Πληρωμή) για την καταβολή

επιχορήγησης ποσού (€) 7.037.959,90 στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Α.Φ.Μ.

999983307), για το έργο 2015ΣΕ02720000 με τίτλο «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για

εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων», της ΣΑΕ 0272 (5η επιχορήγηση της

δράσης – 4η επιχορήγηση μέσω του ενάριθμου ΠΔΕ 2015ΣΕ02720000) – ΚΑΕ 8397 –

ΤΟΜΕΑΣ 870».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄ 28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης

και Εποπτείας [ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ] – δημόσιο λογιστικό και άλλες

διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’ 2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’ 2016) «Ι) Ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης…και άλλες

διατάξεις».

4. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’ 22.04.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Το Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης » (ΦΕΚ 192 Α’

13.12.2017).

7. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’ 04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου

Διοικητικής Μεταρρύθμισης…μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων.

8. Το Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α’ 2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄ 2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ.142361/30.12.2016 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης –

Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Μεταφορά και Κατανομή των

αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 44009/ΔΕ5154/08.10.2013 (ΦΕΚ 2595 Β’ 15.10.2013) Κοινής

Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων

επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της

Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».

12. Την απόφαση με αριθμό 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β΄ 28.12.2015) Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών με θέμα «Ρυθμίσεις για

τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)».

13. Την απόφαση με αριθμό 141951/28.12.2017 (ΦΕΚ 4610 Β΄ 28.12.2017) Κοινή Απόφαση των

Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα

«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτος 2017,

χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση

σχετικών θεμάτων».

14. Την με αριθμό 368/03.01.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης, με θέμα «Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του

προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων 2018» (ΦΕΚ2 Β΄05.01.2018)

15. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/2011 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κανονισμός της Ανώνυμης

Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» (ΦΕΚ 2541 Β’ 07.11.2011) και της σχετικής

διόρθωσης (ΦΕΚ 2783 Β’ 02.12.2011).

16. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 27983/2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Τροποποίηση του

Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» και εκ νέου

κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187 Β’ 30.11.2012).

17. Την υπ’ αριθμ. Φ2-1062/24.04.2013 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη Ρύθμιση

Θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός

Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 1171 Β’ 15.05.2013) καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής

στα ΦΕΚ, 2083 Β’ 26.08.2013, 489 Β’ 27.02.2014 & 3016 Β’ 31.12.2015.

18. Την υπ΄ αριθμ. Φ2-1510/2013 Απόφαση του Υπουργούκαι του Υφυπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη Προκήρυξη Δράσης

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 1589 Β’ 21.06.2013).

19. Την υπ’ αριθμ. Φ2-1860/2013 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 2109 Β’

27.08.2013).

20. Την υπ’ αριθμ. Φ2-1103/2014 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τροποποιήθηκε η Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1125 Β’

05.05.2014).

21. Την αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3884/24.12.2015 Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης

και Τουρισμού, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 3016 Β’

31.12.2015).

22. Την αριθμ. Β2-829Α/01.03.2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη διάθεση πιστώσεων

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός

Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540 Β’ 07.03.2013), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής

στα ΦΕΚ, 1451 Β’ 14.06.2013, 27 Β’ 13.01.2014, 1021 Β’ 13.04.2016 , 4086 Β’ 20.12.2016 και 1608

Β΄09.05.2018.

23. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ.35181/24.11.2015 Απόφαση Τροποποίησης άρθρων του

Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 2532 Β’

2015).

24. Την κοινή απόφαση με αρ. 81296/31.07.2015 (ΦΕΚ 562 ΥΟΔΔ 04.08.2015) του Πρωθυπουργού

και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για τον διορισμό του

μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Τουρισμού.

25. Την υπ΄αριθμ. 78875/19.07.2018 απόφαση έγκρισης ένταξης στο ΠΔΕ 2018 στη ΣΑΕ 027/2

του έργου

26. Το υπ΄αριθμ. 94716/12.09.2018 αίτημα χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικής

Βιομηχανικής Νομοθεσίας για τη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό

πρατηρίων υγρών καυσίμων».

27. Το υπ’ αριθμ. Α.Π.:32404/20.03.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού στο έργο 2015ΣΕ02720000 της ΣΑΕ

027/2.

28. Την υπ’ αριθμ. Α.Π.: 95563/13.09.2018 απόφαση χρηματοδότηση του Γενικού Γραμματέα

Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:630Ν465ΧΙ8-9Τ5).

29. Την με Α.Π.: 99818/25.09.2018 Κατανομή Χρηματοδότησης ποσού 7.039.959,90€ της ΣΑΕ

027/2 του ΠΔΕ 2018 (ΑΔΑ: ΨΕΛΔ465ΧΙ8-ΚΝΙ).

30. Την με Α.Π.: 110728/19-10-2018 Σύμφωνη Γνώμη για την καταβολή επιχορήγησης ποσού

€ 7.037.959,90 στην ΚτΠ ΑΕ, για το έργο με κωδικό ΠΔΕ 2015ΣΕ02720000 και τίτλο

«Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» της

Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, με την οποία διαβιβάστηκαν τα

δικαιολογητικά για την εκκαθάριση – εντολή πληρωμής, στα οποία περιλαμβάνονται η 9η

απολογιστική αναφορά λειτουργικών δαπανών για την περίοδο από 01.11.2017-01.08.2018

και η απολογιστική έκθεση πληρωμών δικαιούχων της δράσης μέχρι την 31η Ιουλίου 2018.

31. Το υπ΄αριθμ. 120168/12.11.2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά στη

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

32. Το διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό του υπεύθυνου στην Τράπεζα της Ελλάδος για το

έργο 2015ΣΕ02720000 με τίτλο «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων

υγρών καυσίμων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την χρηματοδότηση με την μορφή της επιχορήγησης, προς την Κοινωνία

της Πληροφορίας ΑΕ (Α.Φ.Μ. 999983307), ποσού ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ

(€7.037.959,90), για το έργο 2015ΣΕ02720000, της ΣΑΕ 027/2, ΚΑΕ 8397- ΤΟΜΕΑΣ 870.

Β. Δίνουμε εντολή στον Υπεύθυνο Λογαριασμού του έργου κο Μαζλήμογλου Κυριάκο του

Γεωργίου (ΑΦΜ: 028569591), όπως προβεί στην εκτέλεση ηλεκτρονικής εντολής μέσω του

Πληροφοριακού Συστήματος «epde», για το έργο με κωδικό 2015ΣΕ02720000 και τίτλο

«Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» της ΣΑΕ 027/2,

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δικαιολογητικά όπως διαβιβάστηκαν από τη Δ/νση Τεχνικής

Βιομηχανικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΦΜ:999983307)  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΝΔΡΗ 3 183 46 – ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χρηματοδότηση με τη μορφή της επιχορήγησης στο δικαιούχο, βάσει υπ’ αριθμ. α.π.: 110728/19-10-2018

σύμφωνης γνώμης της Δ/νσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας , για το έργο με κωδικό 2015ΣΕ02720000 και τίτλο

«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» – 5η επιχορήγηση της δράσης – 4η επιχορήγηση μέσω του

ενάριθμου ΠΔΕ 2015ΣΕ02720000, στο λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα Eurobank, με μορφή IBAN:

GR21 0260 2200 0009 9020 0671 790

ΠΟΣΟ (€) €7.037.959,90 ΣΥΝΟΛΟ € 7.037.959,90

Γ. Μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, ο υπεύθυνος λογαριασμού υποχρεούται να κοινοποιήσει αμελλητί στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ, την επιβεβαιωμένη κατάσταση πληρωμής, προκειμένου να ενταλματοποιηθεί η δαπάνη και να εμφανιστεί η πληρωμή στη δημόσια ληψοδοσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η. ΞΑΝΘΑΚΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις