Απόφαση παράτασης των απαιτήσεων των ΚΤΕΟ για τα βυτία έως 1000 λίτρα ΦΕΚ4108/Β/12-11-2019

Συνάδελφοι όπως μας ενημέρωσε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση παράτασης των απαιτήσεων των ΚΤΕΟ για τα βυτία έως 1000 λίτρα. Ήταν ένα αίτημα πολλών συναδέλφων για αναγκαία παράταση, το οποίο έθεσε η Ομοσπονδία  στον αρμόδιο Υφυπουργό, έγινε αποδεκτό και εξέδωσε την κάτωθι απόφαση:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α’ 57). β. Του άρθρου δεύτερου του ν. 1741/1987 (Α’ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπο­γράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957. γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικο­ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98). δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ­νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). ε. του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) Ανασύσταση και μετονο­μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ­γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ­τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ­γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. στ. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών». ζ. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.». η. Της αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (ΦΕΚ Β’ 3058) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη.». θ. Του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. Γ5/ 48222/2474/2019 (ΦΕΚ Β’ 2755) «Προσαρμογή της ελ­ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επι­κίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματα της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρό­οδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής.», όπως ισχύει. ι. Της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της δι­αδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π» (ΦΕΚ Β’ 1318). 2. Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης διάθε­σης πετρελαίου θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Στο τέλος της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της ΣΤ-29900/ 77 (ΦΕΚ Β’ 1318) απόφασης όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κα­θώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Απριλίου 2020».

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019 Ο Υφυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις