ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 97950/2019 Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση

(Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση)

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Αθήνα, 30/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 97950 - 30/09/2019

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 10181, Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Μπονάρος
Τηλέφωνο: 210 38 93 138
Email: bonaros@gge.gr

Θέμα: «Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση»

1. Ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου για θέρμανση, στις 15-10-2019, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη διενέργεια ελέγχων σε βυτιοφόρα διανομής σε τελικούς καταναλωτές, για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 91354/24.8.2017 υ.α. (Β’ 2983) «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (Β’ 4913) και ισχύει, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

2. Ο έλεγχος των βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση αφορά:
i. στον έλεγχο του μετρητή του οχήματος, ο οποίος μετρά την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, ως προς τη συμμόρφωση με την έγκρισή του [σήμανση, σφράγιση, λειτουργικότητα αεροδιαχωριστή (μη ταπωμένος ώστε να εξασφαλίζει την απομάκρυνση τυχόν αέρα από το καύσιμο)] και την πληρότητα του φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος βρίσκεται υποχρεωτικά, επί του βυτιοφόρου
ii. στον έλεγχο των σωληνώσεων του β υ τ ι ο φ ό ρ ο υ , με αντιπαραβολή τους με το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων», το οποίο βρίσκεται υποχρεωτικά επί του βυτιοφόρου, προς διαπίστωση τυχόν ύπαρξης σωληνώσεων, μετά τον μετρητή, μέσω των οποίων δύναται να επιστρέψει μετρημένη ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή
iii. στον έλεγχο των συνοδευτικών π α ρ α σ τ α τ ι κ ών δ ι α κ ί ν η σ η ς (Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση, αποδείξεις), με την επισήμανση ότι στο Δελτίο Διακίνησης, πλέον των λοιπών στοιχείων, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών (η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης), καθώς και οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή εκδοθέντα «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και
iv. στη μέτρηση της ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης επί των δεξαμενών του βυτιοφόρου, με χρήση του εξοπλισμού που υποχρεωτικά φέρουν τα βυτιοφόρα και σύγκρισή της με τις ποσότητες επί των παραστατικών διακίνησης,

3. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται συνοπτικός Πίνακας με τις σχετικές διατάξεις των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173): «1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους», ενώ σύμφωνα με την παρ. 7Β του άρθρου 117 της υπ. αριθμ. 91354/24.8.2017 υ.α. (Β’ 2983), για τα ανωτέρω, πλέον των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον ελεγχόμενο και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Επίσης, όταν ο έλεγχος χρειαστεί να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το σύστημα μέτρησης δεσμεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 87 της υπ. αριθμ. 91354/24.8.2017 υ.α. (Β’ 2983), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (Β’ 4913), μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

5. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117 της υπ. αριθμ. 91354/24.8.2017 υ.α. (Β’ 2983), επί των διενεργούμενων ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς αγαθών που κινούνται στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας,τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ περί ακινητοποίησης διερχομένων οχημάτων, φέρουν δε γιλέκο έντονου χρώματος (φωσφορίζον) με τα διακριτικά της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο ανήκουν.

6. Τέλος, παρακαλούμε, μέχρι 15/01/2020, να ενημερώσετε την υπηρεσία μας για τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν μέχρι 31/12/2019 (αριθμός ελεγχθέντων βυτιοφόρων και σχετικές κυρώσεις).

Ο Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας
Πελοπίδας Καλλίρης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ στην υπ' αριθμ. 97950/30.9.2019 εγκύκλιο της ΔΤΒΝ/ΓΓΒ/ΥΠΑΝΕΠ

 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Β' 2983/2017, όπως τροπ. Β' 4913/2018) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 
ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ      
ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΡΩΣΗ
     
Μετρητής καυσίμου Πινακίδα σήμανσης Άρθρο 83 παρ. 2 Άρθρο 83, παρ. 7α
Νομιμότητα κυκλοφορίας μετρητή: ταυτοποίηση του μετρητή από στοιχεία Φακέλου Τεκμηρίωσης ή από αναρτημένο κατάλογο εγκεκριμένων οργάνων www.ggb.gr → μητρώα Άρθρο 81* παρ. 3 Άρθρο 83, παρ. 7β
Σφράγιση: Έλεγχος σφραγίδων εξουσιοδοτημένου συνεργείου & Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης & ταυτοποίηση εξουσιοδοτημένου συνεργείου από αναρτημένο κατάλογο www.ggb.gr → μητρώα Άρθρα 84* 85, 88 Άρθρο 84*, παρ. 10-14, Άρθρο 87*,

παρ. 4 Άρθρο 88, παρ. 6 & 7

Αεροδιαχωριστής: ανοιχτή δίοδος αέρα ώστε να διασφαλίζεται η απομάκρυνση τυχόν αέρα από το καύσιμο Άρθρο 83 παρ. 3γ Άρθρο 106* παρ. 7
Φάκελος Τεκμηρίωσης μετρητή Νομιμότητα κυκλοφορίας μετρητή: Έγκριση κυκλοφορίας ή Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ και διάγραμμα σημείων σφράγισης Άρθρο 86 παρ. 1Α, 1Β Άρθρο 86 παρ. 2
Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης του μετρητή Άρθρο 86 παρ. 1γ Άρθρο 86 παρ. 2
Έλεγχος αυθεντικότητας λογισμικού μετρητή (σε περίπτωση ηλεκτρονικού μετρητή). Προβολή του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού επί της οθόνης του οργάνου και αντιπαραβολή του με τον προβλεπόμενο κωδικό που περιέχεται στο φάκελο Άρθρο 86 παρ. 1Δ, 1Ε Άρθρο 86 παρ. 2
Σωληνώσεις βυτιοφόρου Οπτικός έλεγχος σωληνώσεων και αντιπαραβολή με το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων» Άρθρο 106* Άρθρο 106* παρ. 7**, 8
Παραστατικά διακίνησης «Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής» ή «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» - Στο «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το σύστημα εισροών εκροών, καθώς και οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο Άρθρο 104* Άρθρο 104* παρ. 9, 10
Παραστατικά λιανικής πώλησης -Αποδείξεις, αναγραφή: α) Στοιχεία διακινητή, β) Ημερ/νία, γ) Αρ. κυκλ. Βυτιοφόρου, δ) Ονομ/μο οδηγού, ε) Ονομ/μο παραλήπτη, στ) Ποσότητα καυσίμου, ζ) ώρα παράδοσης, η)Προμέτρηση-επιμέτρηση (στάθμη δεξαμενής παραλήπτη), θ)Υπογραφή οδηγού και παραλήπτη Άρθρο 105 Άρθρο 105 παρ. 3
Μέτρηση διακινούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης Μέτρηση όγκου πετρελαίου θέρμανσης στις δεξαμενές - Σύγκριση μετρηθέντος όγκου με αυτόν που προκύπτει από τα παραστατικά διακίνησης Άρθρο 104* παρ. 8 Άρθρο 104* παρ. 11
Εξοπλισμός μέτρησης διακινούμενης ποσότητας καυσίμου Μετρικοί κανόνες (βέργες), πρωτόκολλο ογκομέτρησης και ογκομετρικό πίνακα Άρθρο 98* Άρθρο 98* παρ. 3
*Το άρθρο της υπ. αριθμ. 91354/24.8.2017 υ.α. (Β' 2983) τροποπ. με την υπ. αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (Β' 4913)
**Η αρίθμηση της παρ. 7 του άρθρου 106 της υπ. αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α,, εκ παραδρομής, δεν υπάρχει

Σχετικές δημοσιεύσεις