ΔΕΔ 2379/2019 Διαφορές σε ποσοτική καταμέτρηση δεξαμενών καυσίμου – Αποκλίσεις που ήταν αμελητέες και εντός των αποδεκτών ορίων

πηγή: taxheaven.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604529
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Της
παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α
1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
δ. Της
ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/τ. Β'/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 001126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 29/03/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , ΑΦΜ, κατοίκου , οδός αρ κατά της υπ' αριθ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου φορολογικού έτους 2018, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ /2019 (αρ elenxis) Πράξη Επιβολής Προστίμου φορολογικού έτους 2018, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 29/03/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , ΑΦΜ, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /2019 (αρ. elenxis ) Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ύψους 250,00 € λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 13 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 38 του ν. 2859/2000 (ΦΠΑ) και του άρθρου 13§1 του ν. 4174/2013.

Συγκεκριμένα, την 14/11/2018 διενεργήθηκε έλεγχος από υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και του Τελωνείου Κορίνθου στην επιχείρηση του προσφεύγοντος με αντικείμενο εργασιών Πρατήριο Υγρών Καυσίμων. Κατά τον εν λόγω έλεγχο, αφού σφραγίστηκαν οι αντλίες των καυσίμων ώστε να μην δύναται να γίνει καμία πώληση ή άντληση, διενεργήθηκε φυσική ποσοτική καταμέτρηση των δεξαμενών και συντάχθηκε από τους ελεγκτές Πρωτόκολλο Ποσοτικής καταμέτρησης. Στη συνέχεια, εκτυπώθηκαν από το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των καυσίμων οι καρτέλες για κάθε καύσιμο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 μέχρι την ώρα του ελέγχου. Από την διασταύρωση των παραπάνω προέκυψε διαφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

DIESEL HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΛΙΤΡΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017 1.251,22
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 14/11/2018 109.257,66
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝ 14/11/2018 5.337,12
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΊΣΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 105.171,76
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 1/1/2018-14/11/2018 ΒΑΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 103.383,15
ΔΙΑΦΟΡΑ 1.788,61
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 1,70%
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 1,5% - ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1.577,58
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 211,03
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 14/11/2018 ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 1,12
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 236,36 €
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 190,61
ΦΠΑ 24% 45,75

Βάσει της διαπιστωθείσας απόκλισης, κρίθηκε από την φορολογική αρχή ότι δεν είχε εκδοθεί τουλάχιστον μία (1) Απόδειξη Πώληση Πετρελαίου Θέρμανσης συνολικής αξίας 236,36 € (καθαρή αξία 190,61 € πλέον ΦΠΑ 24% 45,75 €) και εν συνεχεία συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα στις 14/11/2018 το υπ' αριθ /2018 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου - Κλήση σε Ακρόαση και αφού ο προσφεύγων δεν ανταποκρίθηκε, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή πράξη επιβολής προστίμου.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ανωτέρω πράξης επιβολής προστίμου, ισχυριζόμενος ότι η παράβαση επιβλήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, χωρίς πρότερη ενημέρωσή της για το πόρισμα του ελέγχου του αρμόδιου Τελωνείου, δυνάμει του οποίου δεν είχαν διαπιστωθεί διαφορές από την πραγματοποιηθείσα καταμέτρηση.

Επειδή η φορολογική αρχή στις έγγραφες απόψεις που υπέβαλλε επί της κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1 του ν. 4174/2013, εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. /2018 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον ελεγχόμενο την 14η /11/2018 με την περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης. Το παρέλαβε για την ελεγχόμενη επιχείρηση ο Ιδιοκτήτης, υπογράφοντας το επιδοθέν έντυπο.

Ο Προσφεύγων την αμέσως επόμενη ημέρα ήρθε σε επικοινωνία με τους υπαλλήλους του Τελωνείου Κορίνθου οι οποίοι τον ενημέρωσαν πως δεν προκύπτει διαφορά στις μετρήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης διότι δεν είχαν ληφθεί ορθά οι λιτρομετρήσεις. Δεν ενημέρωσε ως όφειλε γραπτώς την Υπηρεσία μας για τις παραπάνω διαπιστώσεις προσκομίζοντας την αντίστοιχη έκθεση των Τελωνειακών Υπαλλήλων εντός τις προθεσμίας που ορίζεται στο επιδοθέν Σημείωμα Διαπιστώσεων.

Επίσης η υπηρεσία μας δεν έλαβε καμία ενημέρωση από την Τελωνειακή Αρχή για τις νεώτερες διαπιστώσεις.

Έτσι η Υπηρεσία μας εμμένοντας στην αρχικώς διαπιστωθείσα παράβαση εξέδωσε την εν λόγω Απόφαση Επιβολής Προστίμου.

Κατόπιν περισσότερων εξηγήσεων η μέτρηση στις πωλήσεις του Πετρελαίου Θέρμανσης από 01/01/2018 έως 14/11/2018 βάσει συστήματος (103.383,15 litra) έγινε σε πραγματική θερμοκρασία. Ο έλεγχος (τελωνειακή Υπηρεσία) όφειλε να αναγάγει και αυτή σε θερμοκρασία 15Ο C όπως λαμβάνονται υπόψη όλες οι άλλες μετρήσεις, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Η παραπάνω μετατροπή έγινε αργότερα στην Υπηρεσία τους και διαπίστωσαν ότι δεν υφίσταται διαφορά μεγαλύτερη του ποσοστού των 1,5% (δικαιολογημένη απόκλιση), όπως αναγράφουν στην από 15/02/2019 έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας τους και δεν υφίσταται αδικαιολόγητη διαφορά. Επειδή, ο προσφεύγων δεν προσκόμισε στοιχεία μέχρι την έκδοση της Απόφασης προστίμου που να αποδεικνύουν και να επιβεβαιώνουν τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς στο επιδοθέν Σημείωμα Διαπιστώσεων η Υπηρεσία μας ορθά εξέδωσε την εν λόγω Απόφαση Επιβολής Προστίμου.

Κατόπιν των στοιχείων που προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας, με την εν κρίση Ενδικοφανή προσφυγή, (Έκθεση Ελέγχου της Τελωνειακής Υπηρεσίας), μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Προστίμου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, περί λανθασμένων υπολογισμών θεωρούμε όπως γίνει αποδεκτός και ότι εσφαλμένα επεβλήθη παράβαση.»

Επειδή από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή Έκθεση Ελέγχου του Τελωνείου Κορίνθου, προκύπτει ότι δεν προέκυψαν διαφορές ουσίας ή παρατυπίες κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε την 14/11/2018 στην επιχείρηση του προσφεύγοντος, καθόσον στα Αποτελέσματα του Ελέγχου αναφέρεται η φράση «Καλώς», ενώ στις παρατηρήσεις αναφέρεται ότι: «Υπήρξαν μικρές διαφορές (<2mm) στα μετρούμενα ύψη με την βέργα μέτρησης και σε εκείνα του συστήματος εισροών-εκροών».

Επειδή από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα, προκύπτει ότι δεν διαπιστώθηκε ουσιώδης διαφορά από την ποσοτική καταμέτρηση των δεξαμενών της επιχείρησης του προσφεύγοντος. Συνεπώς, ο προσφεύγων δεν υπέπεσε στην αποδιδόμενη παράβαση της μη έκδοσης στοιχείων, και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του κρίνεται βάσιμος και η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου πρέπει να ακυρωθεί.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 29/03/2019 και με αριθ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του του , ΑΦΜ και την ακύρωση της υπ' αριθ /2019 (αρ. elenxis ) Πράξης Επιβολής Προστίμου φορολογικού έτους 2018 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος - Καταλογιζόμενο ποσό με την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013: 0,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
O/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

 

Σχετικές δημοσιεύσεις