ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ e- ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η  Δ/νση Προμηθειών του e- ΕΦΚΑ διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και Καυσίμων κίνησης για την κάλυψη αναγκών Των κεντρικών υπηρεσιών του φορέα (στην ΑΤΤΙΚΗ) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr

(ενότητα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» συστ. Αρ. 99218)

καθώς και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΖΟΘ46ΜΑΠΣ-ΑΕΞ) ή στην ιστοσελίδα του e- ΕΦΚΑ  https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi

Γρ. Γεν. Δ/νσης  Διοικ. Υποστήριξης,

Τεχν. Υπηρεσιών & Στέγασης

Διεύθυνση Προμηθειών

Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών &

Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών

Τηλ.: +30 210 3729519

email: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

Ακαδημίας 22, 106 71 Αθήνα

Σχετικές δημοσιεύσεις