«Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τα Υπηρεσιακά οχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων

__________________________________

Αναστάσεως 2, Παπάγου, Τ.Κ. 10191

tel : 210 650 8137, fax : 213 130 8392

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ανά τμήμα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης

και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων: 1. Για τα οχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Αττική και 2. Για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων #74.400,00€ # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

για το έτος 2021»

Σχετικές δημοσιεύσεις