ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ 1/6/2020

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α. 1110/11.5.2020 Α.Υ.Ο. με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020» (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05-2020) (επισυνάπτεται), η οποία σας κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο.ΔΕΦΚΦ Α 1054889 ΕΞ2020/19-05-2020 εγκύκλιο Γενικού Δ/ντή Τελωνείων & ΕΦΚ, η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου κατά την οποία το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α, της παρ. 2, του άρθρου 73, του ν.2960/01, παρατάθηκε μέχρι και τις 31-05-2020.

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/01, προβλέπεται ότι «στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη».

Λαμβανομένου υπόψη ότι η 31η Μαΐου 2020 είναι Κυριακή, δηλαδή αργία, ως ημερομηνία λήξης της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή, εξυπακούεται ότι κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, λαμβάνεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι η 01-06-2020.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις