: Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ:  101 81, Αθήνα

Πληροφ.: Αθ. Δέσης

Ε. Μακατσώρη, Β. Μπονάρος Τηλ.:   210 3893190

210 3893256, 443 Ρ3χ:        210 3893999

 

Αθήνα, 18/9/2017 Α.Π. : Οικ. ΔΠΠ 2736

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προς:

Ως Πίνακα Αποδεκτών

 

 

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 91354/24.8.2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» (ΦΕΚ Β' 2983).

Α. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β' 2983/30.8.2017 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 91354/24.8.2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)», η οποία τίθεται σε εφαρμογή στις 19.9.2017. Σκοπός ήταν η επικαιροποίηση των προηγούμενων διατάξεων της υπ' αριθμ. Α2-718/2014 όμοιας απόφασης (ΦΕΚ Β' 2090) προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Β. Αναφορικά με τις διατάξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/νσής μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 1. Έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί και έχει αλλάξει η αρίθμηση άρθρων. Τα άρθρα στα οποία έχουν σημειωθεί αλλαγές, είναι κυρίως τα εξής:

Άρθρο Υ.Α. Α2- 718/2014 Άρθρο Υ.Α. 91354/2017 Παρατηρήσεις
7 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα

προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «β»

7 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «β» Περιλαμβάνεται τροποποίηση της παρ. 10Γ
8 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα

προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «β»

8 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση

«β»

Περιλαμβάνεται τροποποίηση της παρ.5 και προσθήκη νέας περίπτωσης στην παρ. 8

 

 

102 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο 81 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (ορθός Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις τόσο για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, όσο και για τα λοιπά όργανα μέτρησης, όσον αφορά την ιχνηλασιμότητά τους, την εποπτεία της αγοράς και τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων κατά το στάδιο της διάθεσης και χρήσης των οργάνων μέτρησης. Επισημαίνεται ότι τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β' 1230) δεν φέρουν πλέον τη μετρολογική σήμανση πράσινο Μ αλλά η μετρολογική σήμανση είναι κοινή για όλα τα όργανα μέτρησης.
τίτλος) - Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν τα όργανα στην αγορά) πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης
103 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης) 82 Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους Αφορά τους χρήστες των οργάνων μέτρησης. Περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα και τις γεφυροπλάστιγγες. ΠΡΟΣΟΧΗ στις μεταβατικές διατάξεις των παρ. 14Β και 15Β.
...
105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, των διανομέων (άί5ρβη56^) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα και των διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου 84 Σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων Περιλαμβάνει ρυθμίσεις τόσο για τα σημεία ρύθμισης του όγκου όσο και για τα λοιπά κρίσιμα μετρολογικά σημεία για συστήματα μέτρησης καυσίμων σταθερών σημείων και βυτιοφόρων. ΠΡΟΣΟΧΗ στις μεταβατικές διατάξεις των παρ. 1 και 14.
106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης της ποσότητας 85 Σημεία σφράγισης οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων Το περιεχόμενο του άρθρου 106 έχει μεταφερθεί στο άρθρο 84. Το άρθρο 85 αποτελεί ενσωμάτωση στα ΔΙΕΠΠΥ των προβλέψεων του οδηγού 10.6 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μετρολογίας ΜΕΙΜΕΟ.
107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (άίδρ6η56^) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων 86 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (άίδρ6η56^) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων Έχει προστεθεί η απαίτηση, στο φάκελο τεκμηρίωσης, οδηγιών για την προβολή των μη μηδενιζόμενων

 

διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου αθροιστών και κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού. ΠΡΟΣΟΧΗ στις μεταβατικές διατάξεις των παρ. 1Δ και 1Ε.
... -
109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου. 88 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο ρύθμιση και σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων. Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις για τη συχνότητα διακρίβωσης του απαιτούμενου εξοπλισμού μέτρησης. Επίσης έχει προστεθεί, με την παρ. 7, κύρωση σε περίπτωση σφράγισης χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση. ΠΡΟΣΟΧΗ στη μεταβατική διάταξη της παρ. 3ε.

 

 1. Έχουν εντοπιστεί ορισμένα λάθη στη δημοσιευθείσα ΥΑ, τα οποία και θα διορθωθούν σε επικείμενη τροποποίηση. Παραθέτουμε τα λανθασμένα σημεία

προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την ορθή κατανόηση του κειμένου.

Άρθρο ΥΑ 91354/2017 Λάθος αποτύπωση Διόρθωση στο ορθό
81, Τίτλος Συμμόρφωση μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης - Συμμόρφωση οργάνων μέτρησης - Υποχρεώσεις για
Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς.... τους οικονομικούς φορείς..
81, Παρ. 2β «β. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΝΑΜΙ_.» «β. Πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΝΑΜΙ.»
81, Παρ. 3α «α. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΝΑΜΙ (90/384/Ε0Κ ή 2009/23/ΕΚ):.» «α. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ -ΜΙϋ.»
81, Παρ. 3β «α. Πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΝΑΜΙ (90/384/ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ):.» «α. Πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ -ΜΙϋ.»
81, παρ. 21 «Για τα όργανα μέτρησης των ως άνω παρ. 1γ, 2β και 3γ για τα οποία ...» «Για τα όργανα μέτρησης των ως άνω παρ. 1γ, 2β και 3β για τα οποία ..»
82, παρ 14 Α β «Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά πριν τη θέση σε ισχύ.» «Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ.»
84, παρ. 1 «.λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 106 της παρούσας.» «.λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 85 της παρούσας.»

 

 1. Επισημαίνουμε ότι στην παρ. 14 του άρθρου 82 εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρου, που διατηρείται στο ταξί και περιλαμβάνει μία σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του ταξιμέτρου και του φορολογικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης ταξιμέτρου, αντίγραφο του οποίου διατηρεί και το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και σφράγισης ταξιμέτρων. Για τα ταξίμετρα που τίθενται πρώτη φορά σε χρήση οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/9/2017 ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα ταξίμετρα οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/6/2018.
 1. Ομοίως, στην παρ. 15 του άρθρου 82 εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τις γεφυροπλάστιγγες. Συγκεκριμένα προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης γεφυροπλάστιγγας, που διατηρείται στο χώρο εγκατάστασης της γεφυροπλάστιγγας, και περιλαμβάνει μία σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν τη νομιμότητα αυτής. Για τις γεφυροπλάστιγγες που τίθενται πρώτη φορά σε χρήση οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/9/2017 ενώ για τις ήδη εγκατεστημένες γεφυροπλάστιγγες οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/3/2019.
 2. Ειδικά ως προς τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, τόσο επί σταθερών σημείων, όσο και βυτιοφόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 84, επισημαίνουμε ότι προβλέπεται να γίνεται η σφράγιση, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ ή την εθνική έγκριση κυκλοφορίας των οργάνων, καθώς και σύμφωνα με τις συστάσεις των οργανισμών μετρολογίας ΜΕΙΜΕΟ και ΟΙΜΙ, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 85 (και όχι όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο άρθρο 106), προκειμένου να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό η ακεραιότητα των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων.Σημειώνεται επίσης ότι η ως άνω σφράγιση, για τους διανομείς υγραερίου τόσο επί σταθερών σημείων, όσο και βυτιοφόρων για παράδοση σε τελικό καταναλωτή πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 19/12/2017, ενώ για τις αντλίες/διανομείς λοιπών καυσίμων τόσο επί σταθερών σημείων όσο και βυτιοφόρων, έως 19/9/2018, με ευθύνη των εκμεταλλευτών των πρατηρίων/εγκαταστάσεων ή των βυτιοφόρων.
 3. Σημειώνεται ότι η ως άνω σφράγιση των συστημάτων μέτρησης, επί όσων βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων και υγραερίου διαθέτουν μετρητή, ειδικά για χρήση πέραν της παράδοσης σε τελικό καταναλωτή, πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 19/3/2018, με ευθύνη των εκμεταλλευτών των βυτιοφόρων.
 4. Ειδικά ως προς το περιεχόμενο του φάκελου τεκμηρίωσης αντλίας, ή συστήματος μέτρησης ή διανομέα (άί5ρεη56Γ) σε κάθε πρατήριο/εγκατάσταση υγρών καυσίμων, ή υγραερίου, ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ή μικτό πρατήριο ή βυτιοφόρο, που προβλέπονται στο άρθρο 86, επισημαίνουμε ότι έχουν προστεθεί νέες απαιτήσεις, με τις παρ. 1Δ και 1Ε, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος.
 5. Στην παρ 1Δ προβλέφθηκε να περιέχονται οδηγίες για την προβολή επί του ενδείκτη (άίδρίθγ) του συστήματος μέτρησης, των μη μηδενιζόμενων αθροιστών, καθώς και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται. Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ από 30/8/2018. Στην παρ. 1Ε προβλέφθηκε να περιέχεται κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται, με σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης των κωδικών (π.χ. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, εγχειρίδιο λειτουργίας, πιστοποιητικά αξιολόγησης κλπ). Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της ΥΑ, δηλαδή από 30/8/2018.
 6. Ειδικά ως προς τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88 επισημαίνουμε ότι προβλέφθηκαν νέα, συχνότερα διαστήματα διακρίβωσης, με έναρξη ισχύος την 19/3/2018.
 7. Σχετικά με το άρθρο 92 «Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων», ενημερώνουμε ότι η Οδηγία 86/217/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ Φ3-1325/87 καταργήθηκε με την ΥΑ ΔΠΠ 5563/2015 (ΦΕΚ Β' 2661), οπότε και οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής.Δ. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς ζυγιστικών οργάνων και ταξιμέτρων παρακαλούνται ένα ενημερώσουν σχετικά και τους πελάτες τους.
 8. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Βασ. Μανασής
 9. Γ. Η Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες ως προς την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Σχετικές δημοσιεύσεις