Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας α) Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών για Αναστολή διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παπάγου, 7 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ.: ΦΒ1-Α/39008/611

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.
ΣΧΕΤ: α. Το με αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Δ 1043831 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ που διαβιβάστηκε στις Περιφερειακές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών με το με αρ. πρωτ. ΦΒ1-Α/25808/270/8-4-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
β. Tο με αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Δ 1070788 ΕΞ 2020 έγγραφό της ΑΑΔΕ
γ. Το με αρ. πρωτ. ΦΒ1-Α/38001/602/3-7-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας με της αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 19 του π.δ. 1224/81 (Α΄ 303) και του αρ. 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) όπως έχουν τροποποιηθεί από το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και ισχύουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή δικαιούχου από την Αδειοδοτούσα Αρχή, δεν πρέπει να «εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή».

2. Σύμφωνα με την παρ 7ii του αρ. 8 της κ.υ.α. με αρ. πρωτ. Φ.2/1617/41/7-12-2010 (Β΄ 1980) όπως τροποποιήθηκε με το εδ. 7ii της παρ. 23 του αρ. 1 της κ.υ.α. με αρ. πρωτ. 79789/31-12-2014 (Β΄ 3678) και ισχύει, «Αλλαγή δικαιούχου δεν είναι επιτρεπτή εφόσον από Δημόσιο Ελεγκτικό Φορέα έχει γνωστοποιηθεί, ή έχει διαβιβαστεί έγγραφο στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με διερεύνηση καταγγελίας ή ελέγχου αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις του συστήματος εισροών-εκροών, ή άλλων απαιτήσεων για τις αντλίες υγρών καυσίμων του πρατηρίου».

3.Ο τρόπος ενημέρωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής, προκειμένου να αναστείλει την τυχόν διαδικασία αλλαγής δικαιούχου, περιγράφεται στο (α) σχετικό.

4.Σύμφωνα με το (β) σχετικό, όταν μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας, εκδίδεται καταλογιστική πράξη με αντικείμενο την επιβολή κυρώσεων που επισύρουν την αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, η εφαρμοζόμενη αναστολή διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο «εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου», κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 19 του π.δ. 1224/81 (Α΄ 303) ή του αρ. 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) όπως ισχύουν.

5.Η αναστολή διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου αίρεται σε περίπτωση απαλλακτικής πράξης που κοινοποιείται στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις