ΕΛΠΕ: Πώληση μετοχών από κ. Ιωάννη Αψούρη

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
Μαρούσι, 24/07/2019

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 24/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 23/07/2019 σε πώληση 1.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €13.710.

CAPITAL.GR

Σχετικές δημοσιεύσεις