Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση της ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012» (ΦΕΚ Β΄1472/2019)

«Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β΄1473/2019) καθώς και η ΚΥΑ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012» (ΦΕΚ Β΄1472/2019), οι οποίες ρυθμίζουν θέματα πιστοποίησης κριτηρίων αειφορίας και ορίζουν σχετικές υποχρεώσεις, για τους σκοπούς του ν. 3468/2006 και 4062/2012 αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από την έκδοση των ανωτέρω ΚΥΑ παύει να ισχύει η ΚΥΑ οικ. 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β΄1212/26.4.2016), όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν. 4546/2018.

Με την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012» (ΦΕΚ Β΄1472/2019) καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα για τους σκοπούς του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012, κατ΄αντιστοιχία των διατάξεων που προβλέπονταν στην ΚΥΑ οικ. 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β΄1212/26.4.2016).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 τα βιοκαύσιμα που οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 20 του ν.4062/2012, είναι αυτά των οποίων η ενέργεια λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 19Α του ίδιου νόμου.

Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων της παρ. 1 οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας κατέχοντας πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας. Τελευταίοι οικονομικοί φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας που οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας είναι οι προμηθευτές του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 οι οικονομικοί φορείς συνοδεύουν κάθε αποστολή πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων, αυτούσιων ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληροί τα κριτήρια αειφορίας, μερικώς ή στο σύνολό της, με βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας.

Η βεβαίωση παραδίδεται στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας έως και τον προμηθευτή του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012.

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων φορέων (πωλητή και αγοραστή), είναι δυνατή η έκδοση μίας ή περισσοτέρων βεβαιώσεων που να περιλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα έως ενός ημερολογιακού μήνα

Σύμφωνα με το άρθρο 7 οι προμηθευτές του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα που διοχέτευσαν στην εγχώρια αγορά τα αειφόρα βιοκαύσιμα που περιλαμβάνουν στην έκθεση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπονται επιπλέον ειδικότερες ρυθμίσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις