ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ IKA ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

IKA
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ.
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16
Τηλ.: 210-5213634/643
Fax: 210-5222456 / 2105224461
email : promgeniko@ika.gr
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διενεργεί διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr (ενότητα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί», με α/α 28368 και 28384) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ www.ika.gr (Δ/νση Προμηθειών, Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών, ΑΔΑ ΩΙΜΔ4691ΩΓ-ΚΤΥ και ΑΔΑ 7ΙΛΓ4691ΩΓ-Σ56 ).

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η υποβολή των προσφορών θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr (ενότητα «Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τηλ.:2105213645, 2105213634, FAX: 2105222456, αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλακοπούλου Βασιλική στο Τμήμα Γενικού Υλικού Χρήσεως & Αναλ., 3ος όροφος – γραφείο 7, Αγ. Κων/νου 16, Τ.Κ. 10431 – ΑΘΗΝΑ.

Σχετικές δημοσιεύσεις