ΕΦΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TMΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση   : Αγίου Κωνσταντίνου 16,

                        104 31  Αθήνα

Τηλέφωνο    : 210-5213634/643/653           

Fax                 : 210-5222456

           

 

                                    

Σας γνωρίζουμε ότι Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί τους εξής διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης :

  1. Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα και μοτοποδήλατα του Ε.Φ.Κ.Α.», (ΦΓ 34/17), για τα έτη 2018 και 2019 , προυπολογισθείσας δαπάνης 211.655,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.

Αρ. Φακ. ΦΓ 34/17

Συστημικός Αριθμός: 45779.

 

  1. Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για όλη την επικράτεια για το έτος 2018 (ΦΓ 33/17) προυπολογισθείσας δαπάνης 1.147.571,04 ευρώ πλέον ΦΠΑ και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.

Aρ. Φακ. ΦΓ 33/17

Συστημικός  Αριθμός 45748

 

Κατόπιν αυτών και εφόσον σας ενδιαφέρουν οι εν λόγω διαγωνισμοί , μπορείτε να αντλήσετε περαιτέρω πληροφορίες καθώς και την σχετική προκήρυξη απο την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr καθώς και απο την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ  www.efka.gov.gr  (Διαγωνισμοί, Διεύθυνση προμηθειών, Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών )

 

Σχετικές δημοσιεύσεις