ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τεταρτη, 16 Μαρτιου 2022

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α)  επιτρέπονται στους υπόχρεους:

α) Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους:

αα) διακοσίων (200) ευρώ για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, και

αβ) εκατό (100) ευρώ για τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς.

β) Η διόρθωση υποβληθείσας δήλωσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους εκατό (100) ευρώ.

Από 16.03.2022 είναι διαθέσιμη η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης και τροποποίησης υποβληθείσας δήλωσης έτους 2020. Η δυνατότητα θα παρέχεται έως 30.06.2022 για εκπρόθεσμες δηλώσεις και έως 30.09.2022 για τροποποιητικές δηλώσεις.

Για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχει αναρτηθεί σχετικός οδηγός.

https://wrm.ypeka.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις