Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντή-ρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στε¬γασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυ¬σίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρή¬σης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Download (PDF, 454KB)

Σχετικές δημοσιεύσεις