Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε συνέχεια ερωτημάτων από εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων σύμφωνα με τις υποδείξεις α’ έως και στ’ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένα με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

α) Η καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση και υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων είναι η 30η Οκτωβρίου 2018.

β) Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2018, το υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός με αντλίες υγρών καυσίμων, του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου για την έγκαιρη και ομαλή διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω μέτρων από τα πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας και τις άμεσες δικές σας ενέργειες ώστε να τηρηθούν

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α.ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις