Λογιστικές διαφορές – Δαπάνες καυσίμων – Μη έκπτωση λόγω μη αναγραφής αρ. κυκλοφoρίας, ΑΦΜ και σφραγίδα – Η έκπτωση ΦΠΑ δεν συναρτάται με τυπικές παραβάσεις άλλων φορολογιών

Πηγή: taxheaven.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: ded.thess@aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 968/2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/04.03.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366/ΕΞ2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , με ΑΦΜ: , κατά των κατωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ:
α) της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 2014,
β) της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 2015,
γ) της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 2016,
δ) της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014,
ε) της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015,
στ) της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 2014, τις υπ' αριθ /....05.2019 και /....05.2019 πράξεις επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 αντιστοίχως και τις υπ' αριθ /....05.2019, /....05.2019 και /....05.2019 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2014 - 31/12/2014, 01/01/2015 - 31/12/2015 και 01/01/2016 - 31/12/2016 αντιστοίχως, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2014, πρόστιμο ποσού 1.000,00€, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης, σε τέσσερις (-4-) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 13.800,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 1.794,00€, παράβασης του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), που επισύρει την επιβολή της προβλεπόμενης από τις παρ. 1θ' και 2γ' του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κύρωσης.

Η ανωτέρω πράξη εδράζεται επί της από 16/05/2019 έκθεσης ελέγχου προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ' αριθ /....03.2018 εντολής του Προϊσταμένου της.

Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2015, πρόστιμο ποσού 609,61€, λόγω έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου πώλησης για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, σε τρεις (-3-) περιπτώσεις, συνολικού αποκρυβέντος ΦΠΑ ποσού 1.219,21€, παράβασης του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) που επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013, ήτοι 1.219.21€ x 50%.

Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2016, πρόστιμο ποσού 4.003,37€, λόγω α) μη έκδοσης τιμολογίων πώλησης για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, συνολικής καθαρής αξίας 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.520,00€ και β) έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου πώλησης για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, σε πέντε (-5-) περιπτώσεις, συνολικού αποκρυβέντος ΦΠΑ ποσού 2.486,74€, παράβασης του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) που επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013, ήτοι 8.006,74€ x 50%.

Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί της από 16/05/2019 έκθεσης ελέγχου προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, σε εκτέλεση των υπ' αριθ. /....03.2019 και /....03.2018 εντολών μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της.

Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και κατ' επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης φορολογικής περιόδου, από 10.590.29€ σε 4.436.33€, ήτοι κατά το ποσό των 6.153,96€, και επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα κύριος φόρος ποσού 2.510,60€ πλέον προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού 251,06€, ήτοι συνολικό ποσό 2.761,66€, λόγω α) μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης, σε τέσσερις (-4-) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 13.800,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 1.794,00€, β) διαφορών των φορολογητέων εισροών και του ΦΠΑ αυτών βάσει δηλώσεων και εγγραφών στα βιβλία, ποσού 353,09€ πλέον ΦΠΑ 35,16€, και γ) μη αναγνώρισης της αξίας και του Φ.Π.Α. δαπανών, ποσού 29.850,99€ πλέον ΦΠΑ 6.835,39€, από τις φορολογητέες εισροές και τον Φ.Π.Α. αυτών.

Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και κατ' επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης φορολογικής περιόδου, από 28.529,91€ σε 21.177,84€, ήτοι κατά το ποσό των 7.352,07€, και επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα κύριος φόρος ποσού 9.006,83€ πλέον προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού 2.702,05€, ήτοι συνολικό ποσό 11.708,88€, λόγω α) μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης, σε μία (-1-) περίπτωση, συνολικής καθαρής αξίας 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 130,00€, β) μετατόπισης φορολογητέων εκροών σε υψηλότερο συντελεστή, ήτοι από 13% σε 23%, συνολικού ποσού φόρου εκροών 2.002,39€, γ) μείωσης του πιστωτικού υπολοίπου της προηγούμενης φορολογικής περιόδου κατά το ποσό των 6.153,96€, δ) διπλής καταχώρησης στα λογιστικά αρχεία ενός φορολογικού στοιχείου, για την ίδια αγορά, καθαρής αξίας 17.090,00€ πλέον ΦΠΑ 3.930,70€, και ε) μη αναγνώρισης της αξίας και του Φ.Π.Α. δαπανών, ποσού 18.008,95€ πλέον ΦΠΑ 4.141,85€, από τις φορολογητέες εισροές και τον Φ.Π.Α. αυτών.

Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και κατ' επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης φορολογικής περιόδου, από 42.185,22€ σε 30.868,93€, ήτοι κατά το ποσό των 11.316,29€, και επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα κύριος φόρος ποσού 8.985,98€ πλέον προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού 4.492,99€, ήτοι συνολικό ποσό 13.478,97€, λόγω α) μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης, σε σαράντα έξι (-46-) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 5.520,00€, β) μετατόπισης φορολογητέων εκροών σε υψηλότερο συντελεστή, ήτοι από 13% σε 23%, συνολικού ποσού φόρου εκροών 2.486,74€, γ) μείωσης του πιστωτικού υπολοίπου της προηγούμενης φορολογικής περιόδου κατά το ποσό των 7.352,07€, και δ) μη αναγνώρισης της αξίας και του Φ.Π.Α. δαπανών, ποσού 20.742,51€ πλέον ΦΠΑ 4.943,46€, από τις φορολογητέες εισροές και τον Φ.Π.Α. αυτών.

Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί της από 16/05/2019 έκθεσης ελέγχου Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, σε εκτέλεση των υπ' αριθ /....03.2019 και /....03.2018 εντολών μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί ή άλλως να μεταρρυθμιστεί η προαναφερθείσα πράξη, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

1. Εσφαλμένη η απόρριψη δαπανών πετρελαίου, ποσού 14.684,35€ πλέον ΦΠΑ 3.377,29€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, 9.312,43€ πλέον ΦΠΑ 2.141,85€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 και 6.712,24€ πλέον ΦΠΑ 1.597,84€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016, διότι εκτός των με άδεια αυτοκινούμενων οχημάτων υπάρχουν και μηχανήματα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις άδειας κυκλοφορίας, όπως είναι οι φορτωτές και τα μηχανήματα σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και εργασίες της επιχείρησης, οι οποίες δεν περιορίζονται στο όργωμα, την σπορά και την άροση, αλλά είναι ένα σύνολο εργασιών, όπως ο καθημερινός καθαρισμός των σταβλικών εγκαταστάσεων, η μεταφορά και απομάκρυνση απορριμμάτων, η συνεχής αναζήτηση τροφών και υλικών για καλύτερη απόδοση των ζώων, η μεταφορά τροφής από τους χώρους ενσίρωσης και αποθήκευσης ζωοτροφών.

2. Εσφαλμένη η απόρριψη των δαπανών επισκευής και συντήρησης των υπόστεγων των σταβλικών εγκαταστάσεων, ποσού 9.044,83€ πλέον ΦΠΑ 2.050,20€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, 4.301,14€ πλέον ΦΠΑ 989,27€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 και 14.030,27€ πλέον ΦΠΑ 3.345,62€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016. Οι εν λόγω δαπάνες δεν αποτελούν βελτίωση του πάγιου εξοπλισμού. Η μη ύπαρξη τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν αποτελεί λόγος απόρριψης της δαπάνης.

3. Εσφαλμένη η διαπίστωση της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης, κατά το φορολογικό έτος 2014, ως προς τη μεταβίβαση, μεταξύ άλλων, είκοσι (-20-) ζώντων βοοειδών στον υιό του, συνολικής καθαρής αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 1.560,00€, η οποία πραγματοποιήθηκε από χαριστική αιτία.

4. Εσφαλμένη η διαπίστωση της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης, κατά το φορολογικό έτος 2016, σε σαράντα έξι (-46-) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 5.520,00€. Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία μεταβίβασης ζώντων ζώων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο.

Ως προς τον 1° και 2° προβαλλόμενο λόγο

Επειδή, με το άρθρο 30 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών... 4. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:. ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.».

Επειδή, με το άρθρο 32 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36, β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,... 3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.».

Επειδή, για την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών ερευνάται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων, όπως αν ο προς έκπτωση φόρος έχει βαρύνει δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο υποκείμενος στον φόρο για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων και δεν ερευνάται η παραγωγικότητα της δαπάνης, όπως συμβαίνει στη φορολογία εισοδήματος (ΣτΕ Τμ. Β' 3153/2006).

Επειδή, με το άρθρο 34 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον: α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις: i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή iii) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33...».

Επειδή, με το άρθρο 2 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), ως ίσχυσε μέχρι την 31/12/2014, οριζόταν ότι: «1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων... 3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.».

Επειδή, με το άρθρο 6 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), ως ίσχυσε μέχρι την 31/12/2014, οριζόταν ότι: «1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο... 9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής. 10. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ... 16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια:. γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα στοιχεία του εκδότη για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ...».

Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος».

Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής».

Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 10 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου».

Επειδή, με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.».

Επειδή, με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο. γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες. στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο...».

Επειδή, με το άρθρο 10 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «1. Επιτρέπεται ε έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε θάβε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή...».

Επειδή, με την ΠΟΛ. 1203/26.11.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3130), με την οποία τροποποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β') «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», ορίζεται ότι: «3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή. 3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου. 3.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή - επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - επιτηδευματία... 3.6. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 στα σχετικά Τιμολόγια - Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου - Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ....».

Επειδή, με την ΠΟΛ. 1161/26.06.2013 αναφορικά με την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, διευκρινίστηκε ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.2 και 3.6 της υπόψη Κ.Υ.Α., προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών: 1ος τρόπος: Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την έκδοσή της, με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών - εκροών, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών και εφόσον η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, ενώ δεν απαιτείται με τον τρόπο αυτό και η έκδοση τιμολογίου. 2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου (στην οποία προφανώς δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών) και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ απόδειξης εσόδου». Για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων: 1ος τρόπος: Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σύνταξη διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης (της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) αντίτυπο της οποίας παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.) και η οποία (κατάσταση) αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στην από 16/05/2019 έκθεση ελέγχου ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ προκύπτει ότι ο προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία 278 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής καθαρής αξίας 14.684,35€ πλέον ΦΠΑ 3.377,29€, 179 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής καθαρής αξίας 9.312,43€ πλέον ΦΠΑ 2.141,85€ και 220 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής καθαρής αξίας 6.712,24€ πλέον ΦΠΑ 1.597,84€ για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2014 - 31/12/2014, 01/01/2015 - 31/12/2015 και 01/01/2016 - 31/12/2016 αντιστοίχως, για επαναλαμβανόμενες αγορές πετρελαίου, χωρίς να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων ή ο ΑΦΜ του προσφεύγοντος και χωρίς να έχει τοποθετηθεί επ' αυτών σφραγίδα του προμηθευτή ενώ επιπροσθέτως, δεν κατέχει ούτε αθεώρητες καταστάσεις του πρατηριούχου με το σύνολο των αποδείξεων ούτε τιμολόγια που εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των ΑΛΠ, ως προβλέπεται από την ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνεπώς, η ελεγκτική αρχή ορθά δεν αναγνώρισε προς έκπτωση το ΦΠΑ των εν λόγω φορολογητέων εισροών καθώς δεν συντρέχουν οι οριζόμενες από τα άρθρα 30 και 32 του ν.2859/2000 προϋποθέσεις.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση ελέγχου, ο προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία του νόμιμα φορολογικά στοιχεία για δαπάνες βελτίωσης των παγίων, κατά την κρίση του ελέγχου, δη για βελτίωση των σταβλικών εγκαταστάσεων, ποσού 9.044,83€ πλέον ΦΠΑ 2.050,20€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, 4.301,14€ πλέον ΦΠΑ 989,27€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 και 14.030,27€ πλέον ΦΠΑ 3.345,62€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016. Η ελεγκτική αρχή απέρριψε το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και κατ' επέκταση το δικαίωμα επιστροφής του για τις εν λόγω δαπάνες με το σκεπτικό ότι αυτές δεν συνιστούν δαπάνες για παραγωγικό σκοπό, δεν παρακολουθούνται σε λογαριασμό παγίων, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις, δεν συνοδεύονται από τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένων επαγγελματιών, δεν προσκομίστηκε άδεια επέκτασης των σταβλικών εγκαταστάσεων, δεν δηλώθηκε καμία αλλαγή της επιφάνειάς τους στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ετών 2014, 2015 και 2016 και επιπλέον, οι αγορές των σχετικών υλικών είναι πολλές, συχνές και επαναλαμβανόμενες. Ωστόσο, η ελεγκτική αρχή εσφαλμένα δεν αναγνώρισε το δικαίωμα προς έκπτωση το ΦΠΑ των εν λόγω φορολογητέων εισροών, δεδομένου ότι δεν αμφισβητείται η πραγματοποίηση αυτών, καθώς το δικαίωμα έκπτωσης ασκείται εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες από τα άρθρα 30 και 32 του ν.2859/2000 προϋποθέσεις, τα αγαθά να χρησιμοποιούνται για πράξεις που υπάγονται στο φόρο και ο υποκείμενος στο φόρο να κατέχει νόμιμο τιμολόγιο. Τυχόν παρατυπίες, παραλείψεις ή παραβάσεις άλλων φορολογικών αντικειμένων δε συνιστούν λόγο απόρριψης του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου εισροών.
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα, περί εσφαλμένης απόρριψης του φόρου εισροών δαπανών, έχει νομικό έρεισμα και γίνεται εν μέρει δεκτός μόνον ως προς τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που αφορούν τις σταβλικές εγκαταστάσεις ενώ απορρίπτεται ως προς τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου ως νόμω και ουσία αβάσιμος.

Ως προς τον 3° και 4° προβαλλόμενο λόγο

Επειδή, με το άρθρο 64 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στην από 16/05/2019 έκθεση ελέγχου ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ προκύπτει ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο, παραστατικό ή τιμολόγιο πώλησης, κατά το φορολογικό έτος 2014, για τη μεταβίβαση, μεταξύ άλλων, είκοσι (-20-) ζώντων βοοειδών στον υιό του, συνολικής καθαρής αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 1.560,00€. Επιπλέον, η ελεγκτική αρχή διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο, παραστατικό ή τιμολόγιο πώλησης, κατά το φορολογικό έτος 2016, σε σαράντα έξι (-46-) περιπτώσεις μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου, συνολικής καθαρής αξίας 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 5.520,00€.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

Επειδή, o προσφεύγων ουδέν στοιχείο προσκόμισε προς επίρρωση των ισχυρισμών του περί της μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου κατά το έτος 2014 από χαριστική αιτία και έκδοσης φορολογικού στοιχείου για τη μεταβίβαση ζωικού κεφαλαίου κατά το έτος 2016 την επόμενη φορολογική περίοδο, όπως ενδεικτικά αποτελούν η δήλωση και το συμβόλαιο γονικής παροχής ή δωρεάς και το επικληθέν φορολογικό στοιχείο φορολογικής περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017 ή το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα, περί εσφαλμένης διαπίστωσης περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.

Αποφασίζουμε

την μερική αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ /24.06.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του , με ΑΦΜ: και συγκεκριμένα:

i. την επικύρωση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για το φορολογικό έτος 2014,

ii. την επικύρωση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για το φορολογικό έτος 2015,

iii. την επικύρωση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για το φορολογικό έτος 2016,

iv. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014,

v. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, και

vi. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016.

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση:

Η υπ' αριθ /05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 φορολογικού έτουο 2014
Πρόστιμο 1.000,00 €

Η υπ' αριθ. ..............05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 φορολογικού έτουο 2015
Πρόστιμο 609,61 €

Η υπ' αριθ. ...............05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 φορολογικού έτουο 2016
Πρόστιμο 4.003,37 €

Η υπ' αριθ /........05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολονικής περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014
 

ΑΝΑΛΥΣΗ Βάσει δήλωσης Βάσει ελέγχου Βάσει της παρούσας απόφασης Διαφορά απόφασης - ελέγχου
Φόρος εκροών 68.194,00 69.988,00 69.988,00 0,00
Υπόλοιπο φόρου εισροών 78.784,29 71.913,73 73.963,93 2.050,20
Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση 10.590,29 4.436,33 6.486,53 2.050,20
Χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή
2.510,60 2.510,60 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ
251,06 251,06 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ για καταβολή
2.761,66 2.761,66 0,00
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 10.590,29 4.436,33 6.486,53 2.050,20


Η υπ' αριθ /.........05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015
 

ΑΝΑΛΥΣΗ Βάσει δήλωσης Βάσει ελέγχου Βάσει της παρούσας απόφασης Διαφορά απόφασης - ελέγχου
Φόρος εκροών 80.857,68 82.990,07 82.990,07 0,00
Υπόλοιπο φόρου εισροών 109.387,59 95.161,08 98.200,55 3.039,47
Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση 28.529,91 21.177,84 24.217,31 3.039,47
Χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή
9.006,83 9.006,83 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ
2.702,05 2.702,05 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ για καταβολή
11.708,88 11.708,88 0,00
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 9.529,91 2.177,84 5.217,31 3.039,47
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00


Η υπ' αριθ /......05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016
 

ΑΝΑΛΥΣΗ Βάσει δήλωσης Βάσει ελέγχου Βάσει της παρούσας απόφασης Διαφορά απόφασης - ελέγχου
Φόρος εκροών 81.700,98 89.707,72 89.707,72 0,00
Υπόλοιπο φόρου εισροών 123.886,20 111.590,67 117.975,76 6.385,09
Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση 42.185,22 30.868,93 37.254,02 6.385,09
Χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή
8.985,98 8.985,98 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ
4.492,99 4.492,99 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ για καταβολή
13.478,97 13.478,97 0,00
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 17.185,22 5.868,93 12.254,02 6.385,09
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Σχετικές δημοσιεύσεις