ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ 14/3/2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00 ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Η Ομοσπονδία μας αφού μελέτησε με προσοχή το κείμενο του προς ψήφιση νομοσχεδίου, σας προτρέπει να πραγματοποιήσετε πριν την ψήφισή του τις ακόλουθες μεταβολές.

1.  Η ημερομηνία 10 Ιουνίου 2018 για τα πρατήρια κάτωθι κτιρίου να εξομοιωθεί με την ημερομηνία των πρατηρίων κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις και να γίνει τουλάχιστο 1 έτος από την δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Νόμου. Η ημερομηνία 10 Ιουνίου 2018 αναφέρεται στο άρθρο 69 του νομοσχεδίου στο εδάφιο 1 και η προθεσμία των κοντά σε απαγορευτικές χρήσης αναφέρεται στο άρθρο 70 εδάφιο 1 παράγραφος 2.

 

Αιτιολόγηση πρότασής μας:

Ο απομένων χρόνος για τα πρατήρια κάτω από κτίρια θα είναι εξαιρετικά μικρός προκειμένου αυτά να καταθέσουν μελέτες, να εγκριθούν αυτές, να γίνουν τα έργα με τους απαραίτητους ελέγχους, να εκδοθούν οι προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις για τις εγκαταστάσεις των πρατηρίων και ακολούθως να κατατεθεί για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας.

Όλα αυτά θεωρούμε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβούν μέσα σε 3 μήνες μεσολαβούντος μάλιστα και του Πάσχα. Το ένα έτος τουλάχιστο από την δημοσίευση του ΦΕΚ, είναι ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστο πιο εύλογο, εντός του οποίου το κάθε πρατήριο δύναται να προγραμματίσει τις απαραίτητες εργασίες και διαδικασίες του. Εξάλλου εξαρχής ο Ν. 3897/2010 είχε κοινές προθεσμίες απομάκρυνσης τόσο για τα κάτωθι κτιρίων όσο και για τα κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις. Η πρότασή μας αυτή θεωρούμε πως δεν βαρύνει σε κάτι τον προϋπολογισμό του κράτους!

 

2. Η διατύπωση « 2. Το τρίτο εδάφιο της περιπτ. γ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 αντικαθίσται ως εξής» που αναφέρεται στο άρθρο 69 εδάφιο 2 παρ. 1 του νομοσχεδίου πρέπει να συμπληρωθεί από τη διατύπωση «Από το δεύτερο εδάφιο της περιπτ. γ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 καταργείται η φράση «Οι αντιεκρηκτικές περιοχές περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού».»

Αιτιολόγηση πρότασής μας:

Αν δεν γίνει η παραπάνω διαγραφή, τότε το τελικό κείμενο του νόμου θα είναι ήξεις – αφίξεις καθώς στο ένα εδάφιο θα αναφέρεται πως οι αντιεκρηκτικές περιοχές θα περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου και στο επόμενο εδάφιο θα αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

 

3. Η διατύπωση « Σε υφιστάμενα πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού» η οποία αναφέρεται στο άρθρο 69 εδάφιο 2 να αναδιατυπωθεί ως εξής: « Σε υφιστάμενα πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες οι ζώνες αντιεκρηκτικότητας οι οποίες εκτείνονται πέραν του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την λήψη μέτρων αντιεκρηκτικότητας έξω από το οικόπεδο ή το γήπεδο του πρατηρίου. Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου ή γηπέδου των πρατηρίων θα συμμορφώνεται πλήρως με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του Ν. 4439/2016.»

Αιτιολόγηση της πρότασής μας:

Η φράση «εφαρμογή των ζωνών αντιεκρηκτικότητας» δύναται να παρανοηθεί και να μην προσαρμοστούν εγκαταστάσεις (όπως σε ένα πεζοδρομιακό πρατήριο) που βρίσκονται έξω από το οικόπεδο ή το γήπεδο, αλλά ανήκουν και ελέγχονται από το πρατήριο με το σκεπτικό πως δεν εφαρμόζεται για αυτές οι ζώνες αντιεκρηκτικότητας.

 

4. Να συμπληρωθεί στο άρθρο 70 εδάφιο 1 του νομοσχεδίου, ο τρόπος με τον οποίο θα λάβουν άδεια λειτουργίας τα πρατήρια που θα παραμείνουν κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις ενδεχομένως κατά αναλογία με τα πρατήρια κάτωθι κτιρίου.

Αιτιολόγηση της πρότασής μας:

Για τα πρατήρια κάτωθι κτιρίου γίνεται σαφής αναφορά στο πώς αυτά καλούνται να αδειοδοτηθούν, ενώ με την προτεινόμενη από το σχέδιο νόμου διατύπωση το ζήτημα αυτό μένει μετέωρο.

 

5. Να προστεθούν στα τέλη των εδαφίων 1 και 2 του άρθρου 70 του νομοσχεδίου μετά τη φράση «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται» η φράση : «πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, μικτά πρατήρια καυσίμων και σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες που βρίσκονται κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης ή έγκριση σχεδίων με προγενέστερες για τη μείωση των αποστάσεων διατάξεις, εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος και συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία ή τις εργασίες τους».

Αιτιολόγηση πρότασής μας:

Το 2012 ψηφίστηκαν 2 υπουργικές αποφάσεις για τη μείωση των αποστάσεων ασφαλείας για τα πρατήρια καυσίμων και για τα μικτά πρατήρια καυσίμων με τις οποίες μπορούσε να δημιουργηθεί εξαρχής , αλλά και να παραμείνει πέραν της 10 Δεκ 2017 ένα πρατήριο κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις εφόσον λάμβανε κάποια μέτρα που προβλέπονταν σε αυτές.

Στις συγκεκριμένες διατάξεις έχουν ήδη βασιστεί αρκετές δεκάδες πρατηρίων, τα οποία σήμερα είτε ήδη λειτουργούν είτε βρίσκονται στη φάση της κατασκευής, είτε στη φάση της τροποποίησης. Με τη διατύπωση του νομοσχεδίου τα πρατήρια αυτά μένουν μετέωρα και για το λόγο αυτό είναι σωστό και δίκαιο να εξαιρεθούν της εφαρμογής του νέου νόμου.

 

6. Να καταργηθεί το εδάφιο 5 του άρθρου 70 του νομοσχεδίου, ειδάλλως και αν κατόπιν των παρακάτω εξηγήσεών μας ο νομοθέτης επιμένει, να προστεθεί στο εδάφιο αυτό πως «πρατήρια καυσίμων κάτω από επιτρεπόμενες κατά το Ν. 2801/2000 χρήσεις τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, ή άδεια ίδρυσης, ή έγκρισης προσθήκης υγραερίου, εξαιρούνται της παρούσας διάταξης και συνεχίζουν απρόσκοπτα την λειτουργία ή τις εργασίες τους»

Αιτιολόγηση πρότασής μας:

Το 2012 με το άρθρο 114 του νόμου 4070/2012, επετράπη στους σταθμούς αυτοκινήτων να τοποθετούν γκάζι υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν αμιγώς υπόγειοι ή δεν βρίσκονταν κάτω από επιτρεπόμενες χρήσεις του Ν. 2801/2000.

Σήμερα, με την προσθήκη των πρατηρίων καυσίμων και τη διατύπωση του νομοσχεδίου όπως έχει γίνει, δεν θα επιτρέπεται εφεξής η προσθήκη γκαζιού σε αμιγώς υπόγεια παρκινγκ, αλλά εφόσον αυτά έχουν από πάνω επιτρεπόμενες χρήσεις, σε σταθμούς αυτοκινήτων εφόσον από πάνω έχουν επιτρεπόμενες χρήσεις, αλλά και σε πρατήρια καυσίμων εφόσον και αυτά έχουν από πάνω τις επιτρεπόμενες χρήσεις του Ν. 2801/2000. Αυτό πέραν του ότι στρεβλώνει το νόημα του προηγούμενου νόμου για τα αμιγώς υπόγεια παρκινγκ, προκαλεί αδικία για τους πρατηριούχους οι οποίοι βρίσκονται στα ισόγεια των κατοικιών τους, να μην μπορούν να προσθέσουν γκάζι. Σε κάθε περίπτωση πάντως και αν η πρόθεση της πολιτείας παραμένει ως έχει διατυπωθεί, τότε θα πρέπει να εξασφαλιστούν πλήρως όσοι έχουν κατόπιν σχετικής άδειας τοποθετήσει ή τοποθετούν γκάζι στο πρατήριό τους.

Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας γίνονταν και γίνονται πάντα όχι μόνο για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των συναδέλφων πρατηριούχων, αλλά και για να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας, στην βελτίωση κάθε προς ψήφιση νομοθετήματος το οποίο μας αφορά.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις