Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων & Ευπαθών Τροφίμων

Γεν. Δ/νση Μεταφορών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP λόγω των έκτακτων
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
ΣΧΕΤ.: α) Η κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ/οικ. 13805/2021 (Β΄ 843)
β) Η εγκύκλιος 109574/2020 (ΑΔΑ:6ΖΩΩ465ΧΘΞ-ΩΕΒ)
γ) Η κ.υ.α. αριθμ. οικ/ Γ4/29797/3376/2016 (Β΄1337) (ΑΔΑ: ΩΩΘΧ4653ΟΞ-6Ν3)
Σε συνέχεια της α΄ σχετικής κ.υ.α., με την οποία παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Με δεδομένο πως δεν υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης για την ανανέωση των
  πιστοποιητικών ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP και προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των
  Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ στο διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων πρόληψης διασποράς
  του COVID-19, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021 η ισχύς όλων των πιστοποιητικών ελεγκτών
  ΚΤΕΟ ADR/ATP τα οποία, σύμφωνα με τη β΄ σχετική, λήγουν στις 31 Μαρτίου 2021.
 2. Με δεδομένο ότι η γ΄ σχετική κ.υ.α. προβλέπει συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για τη διεξαγωγή
  των εξετάσεων, είναι δυνατή η παρέκκλιση από αυτές λόγω των έκτακτων συνθηκών και συνεπώς
  μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις και εκτός των περιόδων αυτών εφόσον οι διατάξεις σχετικά με τα
  έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας το επιτρέψουν.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις