ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της ΥΠΑ

Τμήμα Προμηθειών-Δ11/Ε

Δ/νση Οικονομικού & Εφοδιασμού

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

τηλ.: 210-8916264,

 Σας διαβιβάζουμε περίληψη  της με  αριθμ. 52/2022  Διακήρυξής μας, για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την  προμήθεια «καυσίμων κίνησης της ΥΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει – τιμής,(CPV 09134200-9, CPV 09135100-4, CPV 09134100-8, )και σας παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα  μέλη σας που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με δυνατότητα υποβολής προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Με εκτίμηση

Κ.Ανέστου  

Τμήμα Προμηθειών-Δ11/Ε

Δ/νση Οικονομικού & Εφοδιασμού

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

τηλ.: 210-8916264,

Σχετικές δημοσιεύσεις