ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ. 703 60

166 10, Γλυφάδα

Τηλέφωνο : 210 - 8916264

Fax : 210 - 8916384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει - τιμής, για την προμήθεια «Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ για το έτος 2018»,

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής _____ www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 21-03-2018 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19-04-2018 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : Έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προϋπολογισμός : € 782.865,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Γλώσσα : Ελληνική

Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο € 12.626,87., χωρίς ΦΠΑ. ή 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της ποσότητας που προσφέρεται. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόμου. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά είδος και τόπο παράδοσης , όπως αυτά ορίζονται στη Διακ/ξη.

Τρόπος πληρωμής: σύμφωνα με τις οικείες ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, ως εξής : με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων έναντι δελτίου αποστολής, τιμολογίου(με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας) καθώς και πιστοποιητικού της περιφέρειας όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου για τη μέση λιανική τιμή πώλησης του κάθε είδους κατά την ημέρα παράδοσής του και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» A/A Συστήματος: 54282), ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

http://diavgeia.gov.gr. (___ : 7__8465_              -__)

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264 (Κ. Ανέστου).

Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 19-03-2018

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού

Σ. Ζαρκάδας

Σχετικές δημοσιεύσεις