«Προμήθεια καυσίμων». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥΑριθ. Πρωτ:2835.4/1374/2021ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ:«Προμήθεια καυσίμων».

1.Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας καυσίμων πλωτού μέσουΚ.Λ. Λαυρίου (ΠΛΣ 605) καθώς και της εγκατάστασης του RTS/Λαυρίουπροκειμένου να εφοδιαστούν με καύσιμα.

2.Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης DIESEL, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,μέχρι και το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (9.288,50€)για το ΠΛΣ 605 και μέχρι το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών (582,18€) για το RTS/Λαυρίου, ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31-12-2021.

3.Η προμήθεια θα ανατεθεί σε μειοδότη, με κριτήριο την τελική χαμηλότερη τιμή, κατόπιν έκπτωσης, επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, όπως (η μέση τιμή πώλησης) ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η αποπληρωμή της δαπάνης θα γίνεται, μέσω της Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ.

4.Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στο πλωτό ΛΣ 605 ή στην εγκατάσταση RTS/Λαυρίου,με ειδικό όχημα του πρατηριούχου, κατόπιν ειδοποίησης από την Υπηρεσία.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2292320415 και 2292320430, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης, για τον εφοδιασμό καυσίμων ΠΛΣ 605 (DIESEL)-RTS Λαυρίου (DIESEL), εσώκλειστες σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι και την 10-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00στοΚεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου όπου και οι φάκελοι θα ανοιχθούν την αναφερόμενη ημέρα και ώρα ενώπιον σας.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ Χρήστος

Σχετικές δημοσιεύσεις