ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ :
1) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΟΛΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 ΕΥΡΩ.
2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΦΘΟΡΑ ΚΛΠ. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΟΛΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5000 ΕΥΡΩ.
3) ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων (3)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών,
Υποδομών και Ελέγχου
Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και
Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων
Ταχ, Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Ζ. Ρωμαίου
Τηλ.: 210 3893 230,256
Ρβχ: 210 3893 999
6-ΓΠ3ΪΙ: ζΓοιτιΟιααε.αΓ
Αθήνα, 18/5/2017 Α.Π. : ΔΠΠ 1071
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προς:
Ως Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τη μη επικόλληση πινακίδων με τον αριθμό μητρώου της βάσης δεδομένων του Υπ. Οικονομικών, σε δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων.»
Σχετ.: Το υπ’ αρ. 77736(116)/22.3.2017 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου και Απασχόλησης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε απάντηση στο ως άνω σχετικό, αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τη μη επικόλληση πινακίδων με τον αριθμό μητρώου της βάσης δεδομένων του Υπ. Οικονομικών, σε δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων με εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων, σε εφαρμογή της ΚΥΑ Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ Β’ 1980) όπως ισχύει, καθώς και της ΚΥΑ Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ Β’ 2173), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2-518/2014 (ΦΕΚ Β’ 575), σας γνωρίζουμε ότι η θέση της υπηρεσίας μας έχει ως κατωτέρω:
1. Οι διατάξεις της παρ. 2γ του Άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι διοικητικό πρόστιμο 30.000 € στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου και αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου για ένα έτος, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου:
ί. Ο πρατηριούχος δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καταχώρησης των δεξαμενών του στο μητρώο δεξαμενών του Υπ. Οικονομικών και ως εκ τούτου δεν έχουν παραχθεί οι αριθμοί μητρώου αυτών, π. Είναι διαθέσιμοι στον πρατηριούχο οι αριθμοί μητρώου των δεξαμενών που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της εγγραφής στο μητρώο του Υπ. Οικονομικών, αλλά η μη επικόλληση των αντίστοιχων πινακίδων ή η επικόλληση πινακίδων με άλλα στοιχεία από τα προβλεπόμενα, δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατη την ταυτοποίηση των δεξαμενών, ανεξάρτητα από το εάν μνημονεύονται στην ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
2. Οι διατάξεις της παρ. 2α του Άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι διοικητικό
πρόστιμο 5.000 € στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου, εφαρμόζονται όταν δεν στοιχειοθετούνται επαρκώς οι ως άνω λόγοι για την επιβολή της κύρωσης της παρ. 2γ και τεκμηριώνεται από τον έλεγχο ότι η μη επικόλληση των πινακίδων
ΑΔΑ: 6ΨΚΙ465ΧΘΞ-ΨΤΑ
ΑΔΑ: 70Φ2465ΧΙ8-ΘΓΜ
ή η επικόλληση πινακίδων με άλλα στοιχεία από τα προβλεπόμενα συνιστά απλή παρατυπία.
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Ευστράτιος Ζαφείρης

Σχετικές δημοσιεύσεις