Ρύθμιση οφειλών ελ. επαγγελματιών: Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός)

Μία νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.» Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγονται στο νόμο 4469/2017 οι βασικοί κανόνες που διέπουν τις λύσεις ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, διμερώς, οφειλετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 ή/και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 αυτού ή/και επειδή είναι φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013 αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

«Αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 και εξειδικεύονται οι όροι των λύσεων ρύθμισης των οφειλών που μπορούν να προτείνουν το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οφειλέτες που εξαιρούνται, για τους ειδικά προσδιοριζόμενους λόγους, από το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου (για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων).

Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 49 του ν. 4509/2017 [με το οποίο τροποποιήθηκαν οι παρ. 17 και 18 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)] και στην παρ. 50 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 398 του ν.4512/2018

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …..

Με την παρ. 1 της πρώτης προτεινόμενης διάταξης αναδιατυπώνεται η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62), προκειμένου να εξειδικευθούν περισσότερο οι προβλεπόμενες σε αυτήν ρυθμίσεις, για λόγους νομικής ασφάλειας και καλύτερης εφαρμογής, χωρίς να μεταβάλλεται το πνεύμα και ο σκοπός της διάταξης. Περαιτέρω, με την παρ. 2 διευκρινίζεται ρητά, προς αποφυγή τυχόν αμφιβολίας, ότι οι ήδη εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δεν επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, η οποία εξάλλου εναρμονίζεται πλήρως με το περιεχόμενο αυτών, ενώ παράλληλα προβλέπεται ρητά η αναλογική εφαρμογή τους και για οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση υπέρ τρίτων.

Άρθρο ……

Οι προτεινόμενες με τη δεύτερη διάταξη τροποποιήσεις των παραγράφων 5 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. αφορούν βελτιώσεις νομοτεχνικής φύσεως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4469/2017

1. Η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά, α) δεν εμπίπτουν στην περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2, β) εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 2, γ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζόμενης αναλογικά της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω λύσεις ρύθμισης της παρούσας περιλαμβάνουν ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες, μηνιαίες δόσεις απαλλαγή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, δυνατότητα απαλλαγής από μέρος ή το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής με κριτήρια το ύψος των οφειλών, το εισόδημα και την αξία της περιουσίας των οφειλετών τους. Η υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου επιφέρει την αυτοδίκαιη απώλεια των τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται σε αυτήν.
Στις ρυθμίσεις οφειλών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9, της παρ. 6 του άρθρου 14, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων αυτής καθώς και των παρ. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 19 του παρόντος άρθρου. Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. Τα ευεργετήματα της ρύθμισης επεκτείνονται σε πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με τον οφειλέτη του πρώτου εδαφίου για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών και υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης από κοινού με αυτόν.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, δύναται να εξαιρεθούν κατηγορίες οφειλών από τις ρυθμίσεις αυτής καθορίζεται η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του τελικού προς αποπληρωμή ποσού, του ύψους και του αριθμού των δόσεων καθώς και του επιτοκίου αυτών, και, γενικώς, ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή αυτής.».

2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση υπέρ τρίτων.

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και του άρθρου 72 του ν. 4174/2013

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 (Α’ 201) διαγράφεται η φράση «δυνάμει των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, ως ίσχυαν».

2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α’ 170) η φράση «εφαρμοζόμενης αναλόγως της παρ. 3» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρμοζόμενων αναλόγως των παρ. 3 και 5».

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 αρχίζει από 1.1.2018 και των διατάξεων της παρ. 2 από 17.1.2018.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Άτυπη κωδικοποίηση:

Προϊσχύουσα διάταξη παρ. 21 άρθρου 15 ν. 4469/2017 Νέα διάταξη παρ. 21 άρθρου 15 ν. 4469/2017
21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας. 21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά, α) δεν εμπίπτουν στην περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2, β) εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 2, γ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζόμενης αναλογικά της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω λύσεις ρύθμισης της παρούσας περιλαμβάνουν ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες, μηνιαίες δόσεις απαλλαγή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, δυνατότητα απαλλαγής από μέρος ή το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής με κριτήρια το ύψος των οφειλών, το εισόδημα και την αξία της περιουσίας των οφειλετών τους. Η υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου επιφέρει την αυτοδίκαιη απώλεια των τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται σε αυτήν.
Στις ρυθμίσεις οφειλών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9, της παρ. 6 του άρθρου 14, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων αυτής καθώς και των παρ. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 19 του παρόντος άρθρου. Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. Τα ευεργετήματα της ρύθμισης επεκτείνονται σε πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με τον οφειλέτη του πρώτου εδαφίου για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών και υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης από κοινού με αυτόν.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, δύναται να εξαιρεθούν κατηγορίες οφειλών από τις ρυθμίσεις αυτής καθορίζεται η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του τελικού προς αποπληρωμή ποσού, του ύψους και του αριθμού των δόσεων καθώς και του επιτοκίου αυτών, και, γενικώς, ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή αυτής.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39444

Σχετικές δημοσιεύσεις