ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165.

Η Περιφέρεια Αττικής – ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η οποία καθορίζεται από το υψηλότερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο, κατά την ημέρα παράδοσης του προς προμήθεια είδους (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»)

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Λεωφ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Τ.Κ. 17455, 4ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα προσκομίζονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών μέχρι τις 23/10/2017 και ώρα 10:30 π.μ.

Download (PDF, 137KB)

Download (PDF, 198KB)

Download (PDF, 505KB)

Download (PDF, 411KB)

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις