ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 8/4/2019

Μέρος Γ' Κεφάλαιο Α' Άρθρο 30

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α'137)

 1. Οι παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 αντικαθίστανται ως εξής :

«7 α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός, όπου απαιτείται ως εξής:

αα. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α' 82), ββ. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας - πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α'230), γγ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των κατόχων αδείας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών I, II, lit και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, δδ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002,

εε. σας ελεύθερες εγκαταστάσεις υγρών βιοκαυσίμων των κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002,

στστ. σας ελεύθερες εγκαταστάσεις των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών της περίπτ. α' της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002,

ζζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α' 216),

ηη. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός εμπορευματικών σταθμών τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α' 62),

θθ. σης εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή και εντός σταθμών

ί 11-

φορτοεκφόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004,

ιι. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4302/2014 (Α'225),

ιαια. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α' 174),

ιβιβ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001 (Α' 268), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των μονάδων τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους.

ιγιγ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 1224/1981 (Α' 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α' 150),

ιδιδ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν σιδηροδρομικές γραμμές έλξης και κάθε είδους σιδηροδρομικό όχημα, ιειε. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,

ισηστ. σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ιζιζ. στις εγκαταστάσεις κατόχων Αδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων και όσων παράγουν ή εισάγουν με σκοπό τη διάθεση προς χρήση από τους τελικούς καταναλωτές, κατά την έννοια της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, άκυκλους υδρογονάνθρακες (Μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, MtBE, DIPE, ΕΤΒΕ, TAME), κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (τολουόλιο, ξυλόλιο, βενζόλιο), λάδια πετρελαίου και λιπαντικά (ορυκτέλαια), που είναι δυνατό να προστεθούν στα υγρά καύσιμα, με εξαίρεση τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών- εκροών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 και την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001,,

ιηιη. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των αεροδρομίων της χώρας ιθίθ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις κατόχων αδειών διύλισης.

β. Ως ελεύθερες εγκαταστάσεις νοούνται οι παντός είδους εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών I, II, III και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βιοκαυσίμων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές.

 1. α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται το ειδικότερο πεδίο εφαρμογής της παρ. 7, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, ol όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών, η πιστοποίηση των εν λόγω συστημάτων, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών εκροών, το πληροφοριακό σύστημα λήφης των δεδομένων και η πρόσβαση των υπηρεσιών στα δεδομένα του συστήματος εισροών-εκροών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Ειδικά ως προς τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η ΚΥΑ της προηγούμενης περίπτωσης δύναται να ορίζει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών στο σύνολο των εγκαταστάσεών τους σταδιακά, ανά είδος εγκατάστασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου, δημόσιας ασφάλειας και τυχόν αυστηρότερων προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας.

 1. α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι ol υπηρεσίες:

αα. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γγ. του Υπουργείου Οικονομικών,

δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος 8ι Ενέργειας,

εε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

στστ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και,

ηη. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της χώρας.

β. Οι Υπηρεσίες της περίπτ. α' δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών. Οι αρμόδιες για την διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων καθώς και των μεταφορικών μέσων αυτών, να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων.

γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων της περίπτ. α' της παρ. 10 είναι ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, την οποία διαβιβάζουν στον αρμόδιο προϊστάμενο Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί απευθείας στην έκδοση της σχετικής πράξης επιβολής προστίμων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.

δ. Αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα αρχή. Αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής σφράγισης της εγκατάστασης, είναι η αρχή που διενήργησε τον έλεγχο. Η εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.

ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.

 1. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών από τους υπόχρεους της παρ. 7, επιβάλλεται στην επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.

Ειδικότερα:

αα. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα ( 50.000) έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης.

ββ. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης kol λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών εκροών και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ.

' 3 Ο

γγ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 11, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ.

δδ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης.

εε. Για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παραβάσεις της υποπερίπτ. γγ της περίπτ. α και της περίπτ. β της παρ. 11 του παρόντος, για την πληρωμή των σχετικών προστίμων, ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος άλλος συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ' οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων.

β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της περίπτ. α' είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με το ύφος αυτού και προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης ή προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της περίπτ. στ' της παρούσας παραγράφου.

Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης από την αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήμανση με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών».

γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:

αα. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λειτουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή

ββ. μετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος της επιβληθείσας αναστολής ή

γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της περίπτ. α' υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 500.000 ευρώ, ή

δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτ. β της παρ. 11,

Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει την επιβολή των προστίμων της περίπτ. α'.

 

Μετά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί η διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραποίησης ή αλλοίωσης των στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών ή των υποσυστημάτων αυτού, απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού, των υποδομών, και του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στις παραβάσεις αυτές. Οι εν λόγω υποδομές και ο εξοπλισμός αποσύρονται και καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

δ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).

ε. Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α'90).

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ύφος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτ. β', η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν εξοπλισμού και υποδομών που συμμετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων Εφ Κ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

 1. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον:

αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης

εισροών - εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών

- εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

 

!3ζ

γγ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.

β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που φυλάσσονται, ή σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σε όσους εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει διακινούν καύσιμα μέσω αντλιών, μετρητών, δεξαμενών ή άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών.

γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ' οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.»

 1. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, προστίθενται νέες παρ. 12 και 13, ως εξής:

«12. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 9 του παρόντος, καθώς και τα σχετικά πληροφοριακά συστήματά τους, διασυνδέονται μεταξύ τους και με τα πληροφοριακά συστήματα Εισροών - Εκροών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 1. α. Για την κυκλοφορία όλων των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων απαιτείται ογκομέτρηση όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους. Η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Annex Β " Tank Calibration" της σύστασης OIML R 80 - 2 /2017 " Road and rail tankers with level gauging", ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, με την εφαρμογή ογκομετρικής μεθόδου, είτε με χρήση πρότυπου δοχείου, κατά το παράρτημα Ε της ΥΑ 30/005/648/2013 (Β' 2406), είτε με χρήση μετρητών ροής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269 είτε με άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας, που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15 °C σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm) με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Ο ογκομετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και αποτελεί παράρτημα του δεκαετούς ισχύος

Β3

Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκομέτρησης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Επίσης, παράλληλα με την ογκομέτρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται με τουλάχιστον μία φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm), η οποία διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως άνω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.

β. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτ. α', και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες ογκομέτρησης των δεξαμενών των βυτιοφόρων.

γ. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου και απαγόρευση της κυκλοφορίας του βυτιοφόρου από την επόμενη μέρα της διαπίστωσης της παράβασης μέχρι τη συμμόρφωση. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου για ένα έτος. Οι διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να τροποποιούνται με όμοια απόφαση της περίπτ. β'.

Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις

 1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος για το σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, δυνάμει των παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/09, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.
 2. Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, όπως προστίθεται με το άρθρο 30 του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη λοιπή ελληνική επικράτεια.
 3. Ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3784/09,όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος..
 4. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έλεγχοι ολοκληρώνονται κατά τη διαδικασία και από τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3784/09, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με τον παρόντα νόμο. Ως εκκρεμείς νοούνται οι έλεγχοι, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου. Επί των πράξεων επιβολής προστίμου αυτών δεν ασκείται ενδικοφανής προσφυγή.
 5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους που ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της περίπτ. ε' της παρ. 9 και της περ. στ της παρ. 10, τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 2 της. Φ2-1871/2013 (Β'2173) κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις