Υποχρέωση εγκατάστασης του πρόσθετου εξοπλισμού του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) σε πρατήρια που βρίσκονται σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  22/10/2018

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) και την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύουν, τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους υφίστανται μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του, δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή και εγκατάσταση των ειδικών μέτρων και συσκευών, σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) όπως ισχύει.

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) αναφέρονται τα εξής: «Εξαιρούνται οι χρήσεις μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατοικίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον εκμεταλλευτή του πρατηρίου και την οικογένεια του, αφού έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση στο χώρο εργασίας, η επιστροφή μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του πρατηρίου και η άμεση εποπτεία του χώρου για αποφυγή κλοπής καυσίμων, άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς κ.λ.π. Είναι σαφές ότι στις περιπτώσεις αυτές η γνώση και η λειτουργία του χώρου, καθώς και η κυκλοφορία τις ώρες που το πρατήριο είναι κλειστό είναι άμεσα ελεγχόμενα από τον ίδιο τον εκμεταλλευτή, ελαχιστοποιημένων έτσι των πιθανών κινδύνων για πυρκαγιά».

Με βάση τα ανωτέρω, στην περίπτωση πρατηρίου του οποίου την εκμετάλλευση ασκεί εταιρεία, προκειμένου να εξαιρεθεί από την υποχρέωση εγκατάστασης του πρόσθετου

εξοπλισμού, θα πρέπει άνωθεν του πρατηρίου να κατοικεί υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας εκ των εταίρων της εταιρείας που ασκεί την εκμετάλλευση.

Η ιδιοκατοίκηση αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις