Υποχρεωτική εγκατάσταση συστήματος δια-μανδάλωσης (INTERLOCK) σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG) και σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παπάγου, 3 Ιουνίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 15816/1092

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική εγκατάσταση συστήματος δια-μανδάλωσης (INTERLOCK) σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG) και σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG).

ΣΧΕΤ: α) Το π.δ. 595/1984 (Α΄ 2018) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL(LPG)», όπως ισχύει. β) Η με αριθμ. πρωτ. οικ.29122/314/2019 υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών (ΦΕΚ 1485 Β΄/3-5-2019).

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του παραπάνω (α) σχετικού προεδρικού διατάγματος, όσον αφορά στην υποχρεωτική λήψη μέτρων ασφαλείας, έκτακτης ανάγκης και πυρασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στα λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG) και σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας τους, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

α. Στην περιπτ. ζ) ορίζεται ότι: «μεταξύ του συστήματος ασφαλείας του πρατηρίου και του συστήματος ασφαλείας του βυτιοφόρου πρέπει να τοποθετείται σύστημα δια-μανδάλωσης (INTERLOCK), ώστε σε περίπτωση ανάγκης, η ενεργοποίηση του ενός συστήματος να συνεπάγεται την ενεργοποίηση και του άλλου συστήματος».

β. Στην περιπτ. β) ορίζονται τα εξής:

β1) οι τηλεχειριζόμενες βάνες ασφαλείας, τοποθετούνται στο σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής, στο σωλήνα παροχής (αναρρόφησης) υγρής φάσης υγραερίου από δεξαμενή προς αντλίες και στο σωλήνα επιστροφής αέριας φάσης των συσκευών διανομής.

β2) Οι τηλεχειριζόμενες βάνες ασφαλείας κλείνουν με την ενεργοποίηση είτε του συστήματος πυρόσβεσης, είτε του συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικού μείγματος, είτε με το χειρισμό ενός κομβίου έκτακτης ανάγκης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 2018).

β3) Στο στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να υπάρχει σύστημα που να μην επιτρέπει το άνοιγμα της τηλεχειριζόμενης βάνας, αν δεν έχει γειωθεί το βυτιοφόρο.

2. Με αφορμή πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας μας ότι, υφίσταται σημαντικός αριθμός λειτουργούντων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), καθώς και λειτουργούντων μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), που στερούνται της εγκατάστασης του συστήματος διαμανδάλωσης (INTERLOCK), παρακαλούμε όπως διενεργήσετε επιθεωρήσεις σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα λειτουργούντα πρατήρια που χωροθετούνται εντός των διοικητικών σας ορίων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν εγκατεστημένο το σύστημα δια-μανδάλωσης (INTERLOCK) καθώς και ότι αυτό λειτουργεί.

3. Επισημαίνεται ότι, με τον χειρισμό των κομβίων έκτακτης ανάγκης που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παραπάνω (α) σχετικού προεδρικού διατάγματος, διακόπτεται γενικά η λειτουργία του πρατηρίου και ενεργοποιείται το σύστημα έκτακτης ανάγκης. Η ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης του πρατηρίου, συνεπάγεται την ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης του βυτιοφόρου και αντίστροφα. Ως εκ τούτου, η επιθεώρηση για την ύπαρξη και την ορθή εφαρμογή του συστήματος δια-μανδάλωσης (INTERLOCK) σε ένα πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ή/και σε ένα μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), διενεργείται μόνο κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του.

4. Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις παρακαλούμε όπως ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των αδειών λειτουργίας που έχετε χορηγήσει στα εν θέματι πρατήρια, όπως αυτός προκύπτει από το ψηφιακό μητρώο πρατηρίων της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:

α) Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί μέχρι και πενήντα (50) άδειες λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), έως και 30-11-2020 και,

β) στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί άνω των πενήντα (50) αδειών λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), έως και 28-02-2021. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που σύμφωνα με την Έκθεση επιθεώρησης σε ένα εν θέματι πρατήριο διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει εγκατεστημένο το σύστημα δια-μανδάλωσης (INTERLOCK), ή/και ότι αυτό δεν εφαρμόζεται ορθά, πρέπει να προβείτε στις ενέργειες που απορρέουν από τα οριζόμενα της παραπάνω (β) σχετικής υπουργικής απόφασης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω επιθεωρήσεων παρακαλούμε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (dee@yme.gov.gr) συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο στο παρόν συγκεντρωτικό Πίνακα, με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων έως και 31-12-2020 στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί μέχρι και πενήντα (50) άδειες λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG) και έως και 31-03-2021 στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί άνω των πενήντα (50) αδειών λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG).

6. Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους σας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις