ΦΕΚ 1485/Β/3-5-2019 Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

ΦΕΚ 1485/Β/3-5-2019

Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

ε) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ζ) Του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)», όπως ισχύει.

η) Της με αριθμ. οικ. 20871/Υ.Ο.Ο.Δ./21-3-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 153).

θ) Της με αριθμ. οικ. 85171/28-11-2017 (ΦΕΚ 4163/Β΄/2017) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου».

ι) Της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ια)  Της με αριθμ. υπουργικής απόφασης οικ.93067/

1083/20-11-2018 (ΦΕΚ 5661/Β΄/2018) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)».

ιβ) Της με αριθμ. υπουργικής απόφασης 59555/2459/

26-09-2000 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000), «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων», όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και διαδικασία σφράγισης

1. Στην παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος σφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Η παρούσα εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Αποθήκευσης ή διακίνησης καυσίμου υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα χωρίς άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση καυσίμου ισχύουσες διατάξεις.

β) Αποθήκευσης ή διακίνησης καυσίμου υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα ενώ η άδεια λειτουργίας των ανωτέρω πρατηρίων έχει αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά.

γ) Διαπίστωσης, κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ότι η εγκατάσταση των ανωτέρω πρατηρίων παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κατά περίπτωση καυσίμου (LPG και CNG) ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση πριν από την προειδοποίηση σφράγισης προηγείται η διαδικασία κλήσης απόψεως, η οποία ολοκληρώνεται εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η προειδοποίηση σφράγισης πραγματοποιείται μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η εγκατάσταση σφραγίζεται μετά από προειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, κατόπιν απόφασης, συνταγμένης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (A΄), με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη, παρίσταται και η οικεία Αστυνομική Αρχή.

Η προειδοποίηση σφράγισης κοινοποιείται άμεσα και αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο στον ιδιοκτήτη του χώρου, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και στην εταιρεία εμπορίας καυσίμων.

Μετά την προειδοποίηση και εντός του διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα, με ευθύνη του εκμεταλλευτή, πραγματοποιείται: α) απομάκρυνση τυχόν καυσίμων που βρίσκονται εντός των δεξαμενών καυσίμων του πρατηρίου, β) απομάκρυνση των αερίων υδρογονανθράκων από τις δεξαμενές και σωληνώσεις, γ) καθαρισμός των δεξαμενών από τυχόν κατάλοιπα από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, δ) αδρανοποίηση των δεξαμενών με τη χρήση αζώτου.

Στην περίπτωση πρατηρίου αμιγώς και μικτού πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), που ανεφοδιάζεται με τη χρήση συστοιχίας φορητών δεξαμενών ή κυλίνδρων (πρατήριο daughter – θυγατρικό), οι φορητές δεξαμενές ή κύλινδροι απομακρύνονται από τον χώρο της εγκατάστασης.

3. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας – που σκοπό έχει να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να διαθέσει τα τυχόν περισσεύματα καυσίμων και λοιπών εμπορευμάτων – αφαιρείται η άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα (A΄) της παρούσης. Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται άμεσα και αμελλητί στον ιδιοκτήτη του χώρου, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, στη Διεύθυνση της Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή Διανομής Φυσικού Αερίου κατά περίπτωση, στην Α.Α.Δ.Ε. και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά την έκδοση της απόφασης σφράγισης γίνεται άμεσα και αμελλητί ενημέρωση του ψηφιακού μητρώου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικά στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης που αναφέρεται στην παρ.3 του άρθρου 30 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, εφαρμογή έχουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω διάταξη.

Η διαδικασία σφράγισης δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 2

Σημεία σφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίου αμιγώς και μικτού υγραερίου (LPG)

1. Σε περίπτωση μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG), για το τμήμα των εγκαταστάσεων του υγραερίου τηρούνται οι διαδικασίες της παρούσης και για το τμήμα των υγρών καυσίμων τηρείται κατά περίπτωση η διαδικασία της με αριθμ. υπουργικής απόφασης 59555/2459/

26-09-2000 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η σφράγιση των εγκαταστάσεων πρατηρίου αμιγώς και μικτού υγραερίου (LPG), πραγματοποιείται σε όλες τις βάνες (χειροκίνητες και πνευματικές) της υγρής φάσης της προσαγωγής υγραερίου (LPG) προς τον διανομέα. Συγκεκριμένα, σφραγίζονται όλες οι βάνες που υφίστανται στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη της αντλίας, στο φρεάτιο της δεξαμενής, καθώς και στην εισαγωγή του διανομέα.

3. Η σφράγιση του σωλήνα και των αντλιών παροχής καυσίμων γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο πρόσδεσης του σωλήνα στο σώμα της αντλίας (π.χ. αγκύρωση του ακροστομίου παροχής «πιστόλι» πάνω στο άγκιστρο ανάρτησης του κ.λπ.) με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου περίπου ενός (1) χιλιοστού, περιβάλλοντας με τρείς τουλάχιστον στροφές τόσο το σημείο αγκύρωσης του στομίου του σωλήνα παροχής με το σώμα της αντλίας, όσο και τον ίδιο τον σωλήνα, προσδένοντάς τον έτσι στο σώμα της αντλίας. Η παραπάνω πρόσδεση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η απομάκρυνση του σωλήνα παροχής από το σώμα της αντλίας, χωρίς να καταστραφεί. Σε τρία τουλάχιστον διακεκριμένα σημεία της όλης πρόσδεσης τοποθετούνται συνηθισμένες μολυβδοσφραγίδες, οι οποίες συμπιέζονται (σφραγίζονται) με χειρομοχλό (πένσα), ο οποίος φέρει ανάγλυφες εγγραφές με την ένδειξη της Υπηρεσίας που διενεργεί τη σφράγιση.

Επιπλέον, τόσο ο σωλήνας παροχής, ο οποίος προσδέθηκε με αυτόν τον τρόπο, όσο και το σώμα της αντλίας περιβάλλονται με αυτοκόλλητη ταινία του εμπορίου, οι συνδέσεις της οποίας προσδένονται με γαλβανισμένο σύρμα, το οποίο ασφαλίζεται, όπως παραπάνω, με μολυβδοσφραγίδα.

4. Η σφράγιση, του στομίου πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG), γίνεται με την πρόσδεση, με γαλβανισμένο σύρμα, του πώματος αυτού με το στόμιο, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. περιβάλλοντας πώμα και στόμιο με δύο τουλάχιστον στροφές και ασφαλισμένο με μία τουλάχιστον μολυβδοσφραγίδα, όπως παραπάνω. Η σφράγιση των δεξαμενών του πρατηρίου εκτός της σφράγισης του στομίου πλήρωσης των δεξαμενών με το πώμα, γίνεται εφεξής σε όλες τις σωληνώσεις που εισέρχονται και εξέρχονται από τη δεξαμενή, πλην των σωληνώσεων εξαέρωσης, με την πρόσδεση των πωμάτων στα αντίστοιχα στόμια των σωληνώσεων με γαλβανισμένο σύρμα.

5. Με τη σφράγιση ο χώρος του πρατηρίου περιβάλλεται από ευκρινή ταινία σήμανσης που οριοθετεί τον σφραγισθέντα χώρο.

 

Άρθρο 3

Σημεία σφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίου αμιγώς ή μικτού πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

1. Σε περίπτωση μικτού πρατηρίου (σημείου ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), για το τμήμα των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου τηρούνται οι διαδικασίες της παρούσας και για το τμήμα των υγρών καυσίμων τηρείται κατά περίπτωση η διαδικασία της με αριθμ. υπουργικής απόφασης 59555/2459/26-09-2000 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Σε περίπτωση αμιγούς πρατηρίου (σημείου ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), η σφράγιση γίνεται στα εξής διακεκριμένα σημεία της εγκατάστασης: στην κύρια βάνα απομόνωσης (βαλβίδα διακοπής) του δικτύου παροχής φυσικού αερίου και επίσης στο σωλήνα παροχής και στο σώμα όλων των διανομέων φυσικού αερίου (CNG). Η βάνα αυτή, στην περίπτωση πρατηρίου που ανεφοδιάζεται με τη χρήση αγωγού που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο του φυσικού αερίου, βρίσκεται στη μετρητική διάταξη της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου, στη δε περίπτωση πρατηρίου που ανεφοδιάζεται με τη χρήση συστοιχίας φορητών δεξαμενών ή φιαλών (πρατήριο daughter – θυγατρικό), η βάνα απομόνωσης βρίσκεται στο σημείο λήψης από τις φορητές δεξαμενές ή κυλίνδρους.

3. Η σφράγιση του σωλήνα και των διανομέων φυσικού αερίου γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο πρόσδεσης του σωλήνα στο σώμα της αντλίας (π.χ. αγκύρωση του ακροστομίου παροχής «πιστόλι» πάνω στο άγκιστρο ανάρτησης του, κ.λπ.) με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου περίπου ενός (1) χιλιοστού, περιβάλλοντας με τρείς τουλάχιστον στροφές τόσο το σημείο αγκύρωσης του στομίου του σωλήνα παροχής με το σώμα του διανομέα, όσο και τον ίδιο τον σωλήνα προσδένοντάς τον έτσι στο σώμα του διανομέα. Η παραπάνω πρόσδεση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η απομάκρυνση του σωλήνα παροχής από το σώμα του διανομέα, χωρίς να καταστραφεί. Σε τρία τουλάχιστον διακεκριμένα σημεία της όλης πρόσδεσης τοποθετούνται συνηθισμένες μολυβδοσφραγίδες, οι οποίες συμπιέζονται (σφραγίζονται) με χειρομοχλό (πένσα), ο οποίος φέρει ανάγλυφες εγγραφές με την ένδειξη της Υπηρεσίας που διενεργεί τη σφράγιση.

Επιπλέον, τόσο ο σωλήνας παροχής, ο οποίος προσδέθηκε με αυτόν τον τρόπο, όσο και το σώμα της αντλίας περιβάλλονται με αυτοκόλλητη ταινία της Υπηρεσίας Μετρολογίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι συνδέσεις της οποίας προσδένονται με γαλβανισμένο σύρμα, το οποίο ασφαλίζεται, όπως παραπάνω, με μολυβδοσφραγίδα.

4. Η σφράγιση της κύριας βάνας απομόνωσης (βαλβίδα διακοπής) του δικτύου παροχής φυσικού αερίου, γίνεται με την πρόσδεση, με γαλβανισμένο σύρμα, του μοχλού χειρισμού αυτής, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. περιβάλλοντας μοχλό και σώμα βάνας χιαστί με δύο τουλάχιστον στροφές και ασφαλισμένο με μία τουλάχιστον μολυβδοσφραγίδα, όπως παραπάνω.

5. Με τη σφράγιση ο χώρος του πρατηρίου περιβάλλεται από ευκρινή ταινία σήμανσης που οριοθετεί τον σφραγισθέντα χώρο.

 

Άρθρο 4

Πρακτικό σφράγισης και διαδικασία αποσφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών

1. Στο τέλος της διαδικασίας σφράγισης, των άρθρων 2 και 3 κατά περίπτωση, συντάσσεται «Πρακτικό σφράγισης» ως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Β΄), το οποίο υπογράφεται από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και από τον κύριο ή εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Α.Α.Δ.Ε, καθώς και στη Διεύθυνση της Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή Διανομής Φυσικού Αερίου κατά περίπτωση, της οποίας τα προϊόντα εμπορεύεται ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου.

2. Το αργότερο σε πέντε ημέρες, από την ημέρα της σφράγισης, ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης που σφραγίσθηκε, είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει μπροστά στην είσοδό της, πινακίδα διαστάσεων 1.00 x 0,60μ. η οποία θα έχει την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ – ΣΦΡΑΓΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». Από την ημέρα της σφράγισης των εγκαταστάσεων απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων για ανεφοδιασμό όλων των τύπων καυσίμων και ενέργειας.

3. Η αποσφράγιση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκμεταλλευτή ή ιδιοκτήτη στην Αρχή που εξέδωσε την απόφαση σφράγισης, από υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, μετά από σχετική «πράξη αποσφράγισης», η οποία εκδίδεται από την παραπάνω αρμόδια αρχή και ως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Γ΄) και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Α.Α.Δ.Ε, καθώς και στη Διεύθυνση της Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή Διανομής Φυσικού Αερίου κατά περίπτωση, της οποίας τα προϊόντα εμπορεύεται ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου.

4. Η πράξη αποσφράγισης εκδίδεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μετά τη λήξη της ποινής για προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

β) Μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση, η οποία σφραγίστηκε επειδή δεν διέθετε άδεια.

γ) Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευτή των εγκαταστάσεων, εφόσον δηλώσει υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 ότι, εντός δύο (2) μηνών από την αποσφράγιση, θα αποξηλώσει και θα απομακρύνει τις εγκαταστάσεις.

δ) Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευτή των εγκαταστάσεων, εφόσον δηλώσει υπεύθυνα ότι η αποσφράγιση είναι αναγκαία για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση σχεδιαγραμμάτων.

5. Μετά την αποσφράγιση, η οποία γίνεται με την αποκοπή του γαλβανισμένου σύρματος και της πλαστικής ταινίας και την απομάκρυνσή τους, συντάσσεται «πρακτικό αποσφράγισης» ως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Δ΄), το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που πραγματοποίησε την αποσφράγιση.

6. Στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής επιθυμεί τη σφράγιση τμήματος του εξοπλισμού του πρατηρίου οικειοθελώς όπως π.χ. δεξαμενή, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Με ευθύνη του εκμεταλλευτή, πραγματοποιείται:

i) απομάκρυνση τυχόν καυσίμων που βρίσκονται εντός της δεξαμενής καυσίμου του πρατηρίου, ii) απομάκρυνση των αερίων υδρογονανθράκων από τη δεξαμενή και τις σωληνώσεις, iii) καθαρισμός της δεξαμενής από τυχόν κατάλοιπα από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία,

iv) αδρανοποίηση της δεξαμενής με τη χρήση αζώτου. Στην περίπτωση πρατηρίου αμιγώς και μικτού πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), που ανεφοδιάζεται με συστοιχία φορητών δεξαμενών ή κυλίνδρων (πρατήριο daughter – θυγατρικό), οι φορητές δεξαμενές ή κύλινδροι απομακρύνονται από τον χώρο της εγκατάστασης.

β) Στη συνέχεια, κατάθεση αίτησης στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. Στην εν λόγω αίτηση, οι δεξαμενές τη λειτουργία των οποίων δεν επιθυμεί πλέον ο εκμεταλλευτής, φαίνονται ως ανενεργές ή απενεργοποιημένες. Στην αίτηση υποβάλλεται επιπρόσθετα βεβαίωση του αρμόδιου Μηχανικού ότι η δεξαμενή είναι ελεύθερη αερίων.

γ) Διενέργεια υποχρεωτικής αυτοψίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία σφραγίζει τη δεξαμενή με τον τρόπο που περιγράφεται στα άρθρα 3 και 4, κατά περίπτωση.

7. Μετά την αποσφράγιση της εγκατάστασης για να είναι δυνατή η παραλαβή προϊόντος προς νέα χρήση, πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας.

 

Άρθρο 5

Υποδείγματα

Επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής τα υποδείγματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Άρθρο 6

Ημερομηνία ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε εφαρμογή τρείς (3) μήνες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 10 Απριλίου 2019

Σχετικές δημοσιεύσεις