ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ : 34077/2020 Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου από της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020)

Αριθμ. 34077/30-3-2020

(ΦΕΚ B' 1116/01-04-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 6 του άρθρου εικοστού πρώτου παρ. 6 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
4. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 185).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.
6. Του π.δ. 83/2019 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’126).
7. Του π.δ. 84/2019 « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει .
9. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

Β. Τις αποφάσεις:
1. με αριθμό Υ1/9-7-2019 και Υ2/9-7-2019 αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» και «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών», αντίστοιχα (Β’ 2901),
2. με αριθμό 46/1-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

Γ. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαπίστωση παραβάσεων

Για τη διαπίστωση ενδεχόμενης παράβασης της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) δύνανται είτε να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι είτε να αξιολογούνται τα έγγραφα που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Άρθρο 2
Επιτόπιοι Έλεγχοι


Επιτόπιοι έλεγχοι για διαπίστωση της παράβασης δύνανται να πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε υπάλληλο:
α. των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
β. των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών,
γ. του συλλογικού οργάνου με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου και των συνδέσμων του ανά την Επικράτεια.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιτόπιου ελέγχου

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίοι φέρουν το σχετικό έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» καθώς και την «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την άσκηση των ελέγχων, δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους, επιδεικνύοντας τις σχετικές εντολές ελέγχου, εφόσον ζητηθούν.

3. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις ελεγκτών ελεγχομένων

1. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του άρθρου 2, έχοντας καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου σύμφωνα με τον Κ.Π.Δ. και φορολογικού ελεγκτή, επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», εφόσον ζητηθεί, και συντάσσουν και συμπληρώνουν εις διπλούν, κατά περίπτωση, τα πεδία του εντύπου «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ».

2. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το κατά περίπτωση έντυπο της ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 3, υπογράφεται από τους υπαλλήλους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο ή τον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγχόμενος ή ο υπεύθυνος της ελεγχόμενης επιχείρησης δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο κατά περίπτωση πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ». Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ», υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης και σημειώνουν τυχόν προφορικές απόψεις του ελεγχομένου ή του υπευθύνου της επιχείρησης. Εφόσον ο ελεγχόμενος αρνείται να δώσει εξηγήσεις, τούτο σημειώνεται στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ».

3. Το κατά περίπτωση έντυπο κατά τον έλεγχο, συντάσσεται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, κατά τρόπον ώστε, όλα τα πεδία να είναι ορθά συμπληρωμένα και να τεκμηριώνεται η παράβαση. Ακυρώσεις διαγραφές διορθώσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται. Το φύλλο της Έκθεσης Ελέγχου με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» υποβάλλεται από τα ελεγκτικά όργανα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Το δε φύλλο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ» παραδίδεται στον ελεγχόμενο με την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η ως άνω έκθεση καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που περιέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων, κοινοποιείται και στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθεί αν υφίσταται ενδεχόμενη παράβαση και διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.

4. Όποιος παρεμποδίζει τα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται να παραδώσει σε αυτά οποιοδήποτε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ιδίως τα τιμολόγια, παραστατικά ή/και άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση.

5. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ως ανωτέρω ή γενικότερης διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο ελεγχόμενος οφείλει να συνεργάζεται και μην παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο.
Ο ελεγχόμενος υποχρεούται:
α. Να παραδώσει κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως παραστατικά αγοραπωλησίας, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.
β. Να μην παραποιεί ή να αποκρύπτει ή να παραθέτει ψευδή στοιχεία.
γ. Να μην προβαίνει σε βίαιες ενέργειες εναντίον των ελεγκτών.

6. Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της παρ. 5 επιβάλλεται πρόσθετο διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €).

Άρθρο 5
Διαδικασία διερεύνησης παραβάσεων χωρίς επιτόπιο έλεγχο

1. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δύνανται να ζητούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή, που διευκολύνει τον έλεγχο οποιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης, ο οποίος διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας.

2. Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται πρόσθετο διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

3. Αν με βάση τα έγγραφα που περιέλθουν εις γνώση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στοιχειοθετείται ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αποστέλλονται τα έγγραφα αυτά στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς για τη σύνταξη εισήγησης για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Άρθρο 6
Εισήγηση προς επιβολή κυρώσεων

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη εισήγησης προς επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρ. 6 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας καθώς και για την λήψη των μέτρων της παρ. 5 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι η Γενική Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

2. Για το ύψος των κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λαμβάνεται υπόψη ιδίως η βαρύτητα και η έκταση της παράβασης καθώς και η τυχόν προσπάθεια παρακώλυσης της διαδικασίας εκ μέρους του προμηθευτή.

Άρθρο 7
Δικαστική προστασία

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρ. 6 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της οριζόμενης προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 8
Είσπραξη και απόδοση διοικητικών κυρώσεων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) και αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ανεστάλη η λειτουργία τριών λαϊκών αγορών για 10 ημέρες – σε εξέλιξη έρευνα για αισχροκέρδεια σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή των απαιτήσεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄64/14-03-20 και Α΄68/20-03-2020, καθώς και των διατάξεων των ΚΥΑ Αρ. Φύλλων: 943/20-03-2020 και 988/22-03-2020 για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19 στις υπαίθριες λαϊκές αγορές, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει ότι από 16/03/2020 έως 31/03/2020 διενεργήθηκαν συνολικά 379 έλεγχοι από το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς &  Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και λοιπές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν:

Α. στον τομέα της διακίνησης και πώλησης υγειονομικού υλικού (φαρμακαποθήκες και φαρμακεία) 55 έλεγχοι,

Β. στον τομέα της λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων και παροχής υπηρεσιών  23 έλεγχοι

Γ. και στον τομέα των υπαίθριων λαϊκών αγορών 301 έλεγχοι.

Ενδεικτικά:

Α. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 6/2020-/24-03-2020 εγκύκλιος του ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, που εστάλη στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία γνωρίζει ότι, όπου: «τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, διαπιστώνουν την μη τήρηση: α) των παραγράφων 1, 2 και 3 του μονού άρθρου της ΚΥΑ Αρ. Φύλλου Β 943/20-03-2020 και β) του άρθρου 1 της ΚΥΑ Αρ. Φύλλου Β 988/22-03-202, όπως, αποστέλλουν άμεσα, έγγραφη αναφορά που θα βεβαιώνει τις ανωτέρω παραβάσεις……προκειμένου να εκδίδεται απόφαση των αρμόδιων Υπουργών για την αναστολή λειτουργίας, της εν λόγω λαϊκής αγοράς».

Β. Σε εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου μετά από επίσημη ενημέρωση των Αστυνομικών Αρχών και με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των συναρμόδιων Υπουργών, ανεστάλη η λειτουργία τριών λαϊκών αγορών για δέκα ημέρες, εκ των οποίων δύο στον Δήμο Ιλίου Αττικής και μία στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Γ. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για αισχροκέρδεια σε πρατήρια καυσίμων στις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικές δημοσιεύσεις