Κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. Α. 1001/31-12-2020 (ΦΕΚ B’ 40) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
& ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - Φορολογίας Ενεργειακών
Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και
Διοικητικής Συνεργασίας
ΑΔΑ:ΨΘΦΟ46ΜΠ3Ζ-5ΤΝ
Αθήνα, 20 Ιανουάριος 2021
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2018
Ταχ. Δ/νση : ρ Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως προς Ταχ. Κώδικας : 101 84 τον πίνακα διανομής
Πληροφορίες : Σ. Κουλούρης
Αικ. Κούκουνα
Τηλέφωνα : 210-6987421
210-6987410
Fax : 210-6987408
E-Mail : finexxii@aaaeex.rν
Uνl : www.aaeex.rν

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. Α. 1001/31-12-2020 (ΦΕΚ B’ 40) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και
του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν.2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών».
Κοινοποιούμε την με αριθμό Α. 1001/31-12-2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 40 Τεύχος Β, με αριθμό ΑΔΑ: ΨΚΓΥ46ΜΠ3Ζ-ΕΚ2 και ισχύει από την 12-01-2021,
προς ενημέρωση και εφαρμογή.
Με την κοινοποιούμενη απόφαση καταργείται η αριθμ. Φ.892/434/4-7-2007 ΑΥΟΟ (Β΄1237) και τίθεται σε ισχύ νέο κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη διακίνηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υγραερίων ( LPG ) που προορίζονται για εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική
χρήση, σε κινητήρες {περ. ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001} καθώς και του υγραερίου που χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης και άλλες χρήσεις {περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001}. Ειδικότερα:

 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης απόφασης θεσπίζονται υποχρεώσεις για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων είτε θέτουν οι ίδιες σε ανάλωση υγραέρια είτε προμηθεύονται
  υγραέρια από άλλη εταιρεία εμπορίας υγραερίων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις/οντότητες έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης αποθεμάτων υγραερίου το οποίο θα
  πρέπει να οριστικοποιείται (αποθήκευση σε μορφή .pef) υποχρεωτικά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη έκαστου μήνα και οι μηνιαίες εκτυπώσεις να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στο λογιστήριο της επιχείρησης/οντότητας. Το ως άνω βιβλίο αποθήκης δύναται να
  υποκατασταθεί από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των διακινούμενων ποσοτήτων
  υγραερίου.
  Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων υποχρεούνται να συντάσσουν σε ηλεκτρονικό αρχείο (υπολογιστικό φύλλο π.χ. exxiexl) ετήσιο ισοζύγιο και ετήσια κατάσταση παραληπτών υγραερίου
  όλων των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του υγραερίου που διατίθεται από τα πρατήρια για την κίνηση οχημάτων) και να τα υποβάλλουν έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους για τις διακινήσεις
  του προηγούμενου έτους, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, υποχρέωση η οποία προβλέπεται και στην αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142/2016 (Β’ 2113) απόφαση ΓΓΔΕ. Ειδικότερα και όσον αφορά το ετήσιο
  ισοζύγιο {στοιχείο δ) της παρ.4 του άρθρου 2 της απόφασης}, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η αναλυτική καταχώρηση των ποσοτήτων ανά παραστατικό πώλησης, εφόσον αυτό συνυποβάλλεται
  με την ετήσια κατάσταση παραληπτών υγραερίου (Υπόδειγμα Ι).
  Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων, οι οποίες προμηθεύονται υγραέρια αποκλειστικά από άλλες εταιρείες εμπορίας υγραερίων (μεταπώληση) και δεν είχαν την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής ετήσιας κατάστασης παραληπτών, οφείλουν πλέον να υποβάλουν την ετήσια κατάσταση
  παραληπτών και ειδικότερα για τις παραδόσεις του έτους 2020 αυτή πρέπει να υποβληθεί έως και την 12η Μαρτίου του έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της απόφασης.
  Τα ανωτέρω στοιχεία, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 2 της απόφασης, αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  α) από τις εταιρείες εμπορίας που θέτουν σε ανάλωση ποσότητες υγραερίου, , στο Τελωνείο θέσης σε ανάλωση και στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής (ex-mail: elyt.attikiaade.gr) ή την ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης (exmail:
  elyt . thekkalonitik i aade . gr ) με κριτήριο την έδρα της εταιρείας εμπορίας και
  β) από τις εταιρείες οι οποίες αποκλειστικά προμηθεύονται ποσότητες υγραερίων από άλλη εταιρεία εμπορίας (μεταπώληση), στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου και στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. με κριτήριο την έδρα τους.
  Η χωρική αρμοδιότητα των ΕΛ.Υ.Τ., σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 (Β’4738) ορίζεται ως ακολούθως:
  Για την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής στους νομούς: Αττικής, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδος, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων,
  Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.
  Για την ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης στους νομούς: Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένης και της
  περιοχής του Αγίου Όρους, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Κέρκυρας.
  Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά, τα στοιχεία των παραστατικών
  πωλήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  Τέλος, με σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 2 και σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 9, των μεταβατικών διατάξεων της απόφασης από την 13η Μαρτίου 2021 δεν επιτρέπεται η
  ταυτόχρονη μεταφορά χύδην υγραερίου διαφορετικών χρήσεων με βυτιοφόρα οχήματα.
 2. Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της κοινοποιούμενης απόφασης θεσπίζονται υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις/οντότητες οι οποίες διαθέτουν είτε άδεια εμφιάλωσης υγραερίων είτε άδεια
  διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.
  Οι εν λόγω επιχειρήσεις /οντότητες έχουν την υποχρέωση πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου (στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα τους), με κάθε πρόσφορο μέσο, Δήλωση γνωστοποίησης, του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, σύμφωνα με τα Υπόδειγματα ΙΙ & ΙΙΙ της απόφασης.
  Με την παρ. 3 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι για τις εν ενεργεία επιχειρήσεις η εν λόγω σχετική Δήλωση γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί έως και την 12η Μαρτίου 2021.
  Επίσης, οι ως άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης αποθεμάτων υγραερίου το οποίο θα πρέπει να οριστικοποιείται (αποθήκευση σε μορφή .pef) υποχρεωτικά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη έκαστου μήνα και οι μηνιαίες
  εκτυπώσεις να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στο λογιστήριο της επιχείρησης/οντότητας. Το ως άνω βιβλίο αποθήκης δύναται να υποκατασταθεί από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης σύμφωνα με
  τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των διακινούμενων ποσοτήτων υγραερίου.
  Τέλος, οι εν λόγω επιχειρήσεις/οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των παραστατικών πωλήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις/οντότητες κάτοχοι άδειας εμφιάλωσης υγραερίου οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3054/2002 εμφιαλώνουν για λογαριασμό των εταιρειών εμπορίας υγραερίων (παροχή υπηρεσιών) θα αναγράφουν στο βιβλίο αποθήκης της παρ.2 του άρθρου 3 της απόφασης τα στοιχεία των παραστατικών διακίνησης των χύδην και εμφιαλωμένων ποσοτήτων υγραερίου.
 3. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης, ορίζονται υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις /οντότητες οι οποίες παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο των περιπτώσεων ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, ως παραλήπτες/τελικοί καταναλωτές για τις ανάγκες της
  επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο –και ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα- υποχρεούνται να υποβάλουν:

  α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV της απόφασης
  β) βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού για τη χωρητικότητα της δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου
  γ) βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού για την ωριαία κατανάλωση του λέβητα (όταν
  προμηθεύονται υγραέριο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων) ή των σταθερών κινητήρων ή οχημάτων/ μηχανημάτων έργου (όταν προμηθεύονται υγραέριο για εμπορική ή βιομηχανική- βιοτεχνική χρήση)
  δ) κατάσταση με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα επαγγελματικά οχήματα επισυνάπτοντας την σχετική άδεια κυκλοφορίας τους και αναγράφοντας το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται επαγγελματικά οχήματα αυτό δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω περ.α)
  Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται άπαξ στο αρμόδιο Τελωνείου ελέγχου της επιχείρησης/οντότητας (στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα τους), πριν από την πρώτη παραλαβή ποσότητας υγραερίου, ενώ σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω
  στοιχείων, αυτά θα πρέπει να δηλώνονται εντός πέντε (5) ημερών στο Τελωνείο ελέγχου με κάθε πρόσφορο μέσο.
  Επιπλέον οι επιχειρήσεις/οντότητες οι οποίες παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο υποχρεούνται να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης αποθεμάτων υγραερίου το οποίο θα πρέπει να
  οριστικοποιείται (αποθήκευση σε μορφή .pef) υποχρεωτικά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη έκαστου μήνα και οι μηνιαίες εκτυπώσεις να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στο λογιστήριο της επιχείρησης/οντότητας. Το ως άνω βιβλίο αποθήκης δύναται να υποκατασταθεί από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ώστε να παρέχεται η
  δυνατότητα παρακολούθησης των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων υγραερίου.
 4. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της απόφασης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων των περιπτώσεων ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 και συγκεκριμένα ως αρμόδιο
  τελωνείο ελέγχου:
  α) για τις επιχειρήσεις/οντότητες οι οποίες διαθέτουν είτε άδεια εμφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 3) είτε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (άρθρο 4) είτε παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο των
  ανωτέρω περιπτώσεων ως παραλήπτες/τελικοί καταναλωτές για τις ανάγκες της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 5), είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η
  έδρα τους.
  β) για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων οι οποίες θέτουν σε ανάλωση ποσότητες υγραερίου είναι το τελωνείο θέσης σε ανάλωση του υγραερίου,
  γ) για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου οι οποίες αποκλειστικά προμηθεύονται υγραέρια από άλλη εταιρεία εμπορίας, είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα τους.
 5. Με τις διατάξεις της παρ. 1α) του άρθρου 7 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται το ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων ελέγχων για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, τις επιχειρήσεις /οντότητες οι
  οποίες διαθέτουν άδεια εμφιάλωσης υγραερίου ή άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου. Το ποσοστό αυτό αφορά κάθε κατηγορία χωριστά, ήτοι: 35% έλεγχοι στις εταιρείες εμπορίας, στις
  επιχειρήσεις εμφιάλωσης και στις επιχειρήσεις διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και αφορά τόσο τα Τελωνεία ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα των εν λόγω επιχειρήσεων όσο και τα Τελωνεία θέσης σε ανάλωση υγραερίου.
  Αναφορικά με τους ελέγχους στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο των περιπτώσεων ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, ως παραλήπτες/τελικοί καταναλωτές για τις ανάγκες της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν ορίζεται συγκεκριμένο
  ποσοστό ελέγχων εξ’ αιτίας της άνισης γεωγραφικής κατανομής τους αλλά ο αριθμός των ελέγχων των Τελωνείων και των άλλων τελωνειακών ελεγκτικών υπηρεσιών θα προσδιορίζεται σύμφωνα με
  το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων της ΑΑΔΕ, ενώ επιπρόσθετα προβλέπονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και στις περιπτώσεις παράδοσης εμφιαλωμένου υγραερίου σε επιχειρήσεις/οντότητες.
  Στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 7 της απόφασης, ορίζονται οι κατ’ ελάχιστο ελεγκτικές ενέργειες –επαληθεύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από το κλιμάκιο ελέγχου κατόπιν έκδοσης σχετικής
  εντολής ελέγχου. Βασική ελεγκτική ενέργεια αποτελεί η αναζήτηση της συμφωνίας μεταξύ πραγματικού και λογιστικού αποθέματος μέσω της απογραφής της υπάρχουσας ποσότητας υγραερίου. Επισημαίνεται ότι κατά την απογραφή εάν διαπιστωθεί πλεόνασμα ή έλλειμμα
  υγραερίου ίσο με το +/- 3% σε σχέση με το λογιστικό υπόλοιπο, οι ποσότητες που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καταλογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων. Οι εν
  λόγω διαφορές θεωρούνται ανεκτές λόγω των θερμοκρασιακών μεταβολών και της ιδιαίτερης φύσης του προϊόντος και τίθεται κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 5 της ΔΕΦΚΦ
  Α 1096142/2016 απόφαση ΓΓΔΕ.
  Όσον αφορά τις ελεγκτικές ενέργειες που αφορούν στις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 5, ευνόητο είναι ότι αυτές θα πραγματοποιούνται με βάση τις βεβαιώσεις του αρμόδιου μηχανικού, σε συσχέτιση με την μηνιαία λειτουργία του λέβητα ή των σταθερών κινητήρων ή
  οχημάτων/μηχανημάτων έργου, ώστε να διαπιστώνεται η νόμιμη χρήση των παρεληφθεισών ποσοτήτων.
  Τέλος, επισημαίνεται ότι τα Τελωνεία θέσης σε ανάλωση και τα Τελωνεία ελέγχου τα οποία παραλαμβάνουν τις ετήσιες καταστάσεις παραληπτών που υποβάλλονται από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους στα υπόλοιπα Τελωνεία ελέγχου
  αποστέλλοντας όταν τους ζητείται από αυτά, το σχετικό απόσπασμα των καταστάσεων παραληπτών στο πλαίσιο των ελέγχων για παραλήπτες υγραερίων των οποίων η έδρα ανήκει στη χωρική τους αρμοδιότητα. Για την καλύτερη επεξεργασία των στοιχείων των ετήσιων καταστάσεων παραληπτών προστέθηκε στήλη με την Περιφερειακή Ενότητα/ Νομό του παραλήπτη.
  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της κοινοποιούμενης απόφασης καθώς και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων για την συνδρομή τους στην ενημέρωση του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας (κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και οντότητες παραλήπτες χύδην υγραερίου) αναφορικά με το νέο
  κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την διακίνηση και παραλαβή υγραερίων των περ. ιδ) και ιε) της
  παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις