Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την Πλοηγίδα του Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Λαύριο,      07/05/2018

                                                                                   ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την Πλοηγίδα του Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2018.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σε μειοδότη, με κριτήριο την τελική χαμηλότερη τιμή, κατόπιν έκπτωσης, επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, όπως (η μέση τιμή πώλησης) ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η αποπληρωμή της δαπάνης θα γίνεται, μέσω της Παγίας Προκαταβολής Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία.

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στην Πλοηγίδα, με ειδικό όχημα του πρατηριούχου, εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2292320401, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης, εσώκλειστες σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι  και την 14-05-2018 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Διαχείρισης ΚΛΛ, όπου  και θα εξεταστούν δημόσια.

Σχετικές δημοσιεύσεις