Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208).

Σας ενημερώνουμε ότι σε επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου μας, προβλέπεται διάταξη, με την
οποία τροποποιείται η φράση «..μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019» της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει.
Η παραπάνω τροποποίηση αφορά στα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και στους σταθμούς
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένους με αντλίες υγρών καυσίμων:

 • στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1
  του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά σε ισόγεια κτιρίων
  όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων,
 • σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων
  με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012
  (Α΄ 82), όπως ισχύει.
  Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου, θα δίνεται η δυνατότητα αίτησης νέας
  άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και μετά
  από την 31η Δεκεμβρίου 2019, εφόσον πριν από την αίτηση για την άδεια λειτουργίας, έχουν
  υλοποιήσει και εγκαταστήσει τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς
  λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους,
  σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως
  ισχύει.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Ακριβές Αντίγραφο
  Ε. ΑΝΔΡΕΟΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις