Υπουργείο Μεταφορών – Γνωστοποίηση απόφασης παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση απόφασης παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο
ΣΧΕΤ : Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2021/1436, 31.8.2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση 2021/1436 της Επιτροπής για τις παρεκκλίσεις από την ADR σε εθνικό επίπεδο με την οποία παρατείνεται για δύο έτη η ισχύς της ισχύουσας παρέκκλισης
για τη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της απόφασης ισχύει μόνο για βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου
θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002. Η ισχύς της νέας απόφασης λήγει την 30-6-2023.
Προκειμένου τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην εν λόγω παράταση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών των
Περιφερειών ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αναγραφή της ημερομηνίας 30.6.2023 στο πεδίο Η (διάρκεια ισχύος) της άδειας κυκλοφορίας τους. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται ατελώς
σύμφωνα με την α.π. οικ. Α 34465/2669/25.6.2014 (ΑΔΑ: 7Θ4Γ1-4Φ5).
Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και σε περίπτωση μη αναγραφής της παραπάνω ημερομηνίας λήξης, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας» του Παραρτήματος Ι της υ.α. οικ. 19111/192 ( ΦΕΚ Β’ 1003/2019).

Σχετικές δημοσιεύσεις