ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΔΙΕΠΠΥ: Η σφράγιση μέτρων και σταθμών στα πρατήρια

Μόνο για τις νέες σφραγίσεις των μέτρων και σταθμών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, που θα γίνονται από 1/9/2013, ισχύουν οι κανόνες ευθύνης του νέου αγορανομικού κώδικα ΔΙΕΠΠΥ. Αυτό διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο της ΓΓ Εμπορίου.

Όπως αναφέρεται, οι σφραγίδες θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς.

Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου και σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

Η εγκύκλιος

Αριθ. πρωτ.: Φ2-2757/26.11.2013
Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ
Αθήνα, 26/11/2013
Α.Π. : Φ2-2757

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Προς:
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Αθ. Δέσης
Τηλ.: 210-3893190
Fax: 210 3301789
e-mail: desis@gge.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τους «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» (ΥΑ Α2 –861/14.8.2013, ΦΕΚ 2044/Β/2013), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, στα λοιπά σημεία σφράγισης, εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου (άρθρο 106), διευκρινίζουμε ότι:

i. Οι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ισχύουν μετά τη δημοσίευσή τους.

ii. Για όλα τα όργανα που εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, τα λοιπά σημεία σφράγισης, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, σφραγίζονται με μέριμνα του πρατηριούχου ή του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

iii. Σε κάθε περίπτωση οι σφραγίδες για την ως άνω σφράγιση θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς. Δείγματα των σφραγίδων καθώς και οι αριθμοί σειράς που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενεργούν τις εν λόγω σφραγίσεις.

iv. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προς τις ελεγκτικές αρχές, των παρ. 3γ και 3δ του άρθρου 107 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ «Τεκμηρίωση αντλιών υγρών…» γίνονται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενήργησαν τη σχετική σφράγιση.

v. Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου.

vi. Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

Ο Γεν. Γραμ. Εμπορίου
Στέφ. Κομνηνός

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο